Art. 16. - Zm.: ustawa - Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.75.471

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 2003 r.
Art.  16.

Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.