Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.80.498

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 1997 r.

USTAWA
z dnia 17 lipca 1997 r.
o zmianie ustawy - Prawo celne.

W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 64, poz. 407) w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może ustalić szczegółową listę określającą ilość lub wartość towarów zwolnionych od cła, związanych z realizacją programów zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych, krajowego systemu ratowniczego, utrzymania rezerw państwowych oraz bezpieczeństwa publicznego."

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.