Art. 4. - Zm.: ustawa - Prawo bankowe i niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.20.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 1992 r.
Art.  4.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161) w art. 85 w § 1 w zdaniu przedostatnim wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się wyrazami "Prezes Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Łączności".