Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.62.402

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
o zmianie art. 5 punktu a ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Pr. z r. 1918 № 19 poz. 56).

Art.  1.

Punkt a artykułu 5 ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Pr. z r. 1918 № 19 poz. 56) uzupełnia się i otrzymuje brzmienie następująca: "wekslami, złożonemi do dyskonta albo na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym, przyczem weksle muszą mieć conajmniej 2 podpisy i żyro jednego z banków polskich, posiadającego w Kasie kredyt, a w wypadkach wyjątkowych na zasadzie każdorazowych decyzji Dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej wekslami z jednym podpisem i żyrem takiegoż banku, lub też z dwoma podpisami bez rzeczonego żyra; do terminu płatności weksli nie może brakować więcej nad 6 miesięcy".

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia:

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.