Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.383

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 6 lipca 1920 r.
w przedmiocie niektórych zmian w ustawie orderu wojskowego "Virtuti Militari" z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Ust. z 1919 r. Nr 67 poz. 409).

Art.  1.

Art. 10 ustawy otrzymuje następujące brzmienie:

Nadawanie orderu "Virtuti Militari" następuje za dekretami Naczelnika Państwa: a) klasy I, II i III na wniosek Kapituły orderu, b) klasy IV i V na wniosek dowództwa dywizji (samodzielnej jednostki taktycznej).

Art.  2.

Art. 12 ustawy otrzymuje następujące brzmienie: obowiązkiem Kapituły jest:

1) zarząd sprawami orderu "Virtuti Militari" i zgromadzenia Kawalerów,

2) rozpatrywanie wniosków o nadawanie odznak orderowych klasy I "Krzyża Wielkiego", klasy II "Krzyża Komandorskiego" i klasy III "Krzyża Kawalerskiego",

3) ustanowienie kolejności Kawalerów orderu,

4) przygotowywanie i składanie do właściwego zatwierdzenia projektów zarządzeń i ustaw w sprawach, dotyczących orderu.

Art.  3.

P. 4 artykułu 19 otrzymuje następujące brzmienie:

Wnioski o nadanie orderu wojskowego "Virtuti Militari" klasy I "Krzyża Wielkiego", klasy II "Krzyża Komandorskiego" i klasy III "Krzyża Kawalerskiego" przedstawia Kapitule dowództwo samodzielnej jednostki taktycznej z podaniem motywów i świadectw.

Wnioski o nadanie orderu wojskowego "Virtuti Militari" klasy IV "Krzyża Złotego" i klasy V "Krzyża Srebrnego" przedstawia Wodzowi Naczelnemu dowództwo dywizji (samodzielnej jednostki taktycznej) z podaniem motywów i świadectw.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, wykonanie jej porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.