Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.16.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

USTAWA
z dnia 29 grudnia 1992 r.
o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.

Art.  1.

W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255 i z 1991 r. Nr 75, poz. 331) w art. 2 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 1992 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 1993 r."

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r.