Zm.: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o kredycie konsumenckim. - Dz.U.2004.162.1693 - OpenLEX

Zm.: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o kredycie konsumenckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.162.1693

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2004 r.

USTAWA
z dnia 17 czerwca 2004 r.
o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.";

2)
po art. 17d dodaje się art. 17e w brzmieniu:

"Art. 17e. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów utworzonej w celu finansowania zakupu praw, rzeczy ruchomych, nieruchomości lub usług na rzecz uczestników grupy (system konsorcyjny).

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupów w systemie konsorcyjnym, o którym mowa w ust. 1.";

3)
po art. 24a dodaje się art. 24b w brzmieniu:

"Art. 24b. 1. Kto, wbrew warunkom określonym w ustawie, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupów w systemie konsorcyjnym,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew warunkom określonym w ustawie, organizuje grupę konsumentów, o której mowa w ust. 1.

3. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w celu finansowania zakupów w systemie konsorcyjnym jest wielka, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

4. Karom określonym w ust. 1-3 podlega także ten, kto dopuszcza się czynów w nich określonych, działając w imieniu lub w interesie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą określoną w art. 17e ust. 1 lub 2.";

4)
w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Z wnioskiem o ściganie przestępstw określonych w art. 24b mogą wystąpić także podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1.".

W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w ust. 2 w pkt 5 na końcu przecinek zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6;
2)
w art. 4 uchyla się ust. 4;
3)
w art. 7:
a)
w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Całkowity koszt kredytu oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, z wyjątkiem kosztów:",

b)
uchyla się ust. 3-5;
4)
w art. 11 uchyla się ust. 7 i 8;
5)
uchyla się część II załącznika "Wzór obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla kredytu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6".

Przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną w art. 17e ustawy, o której mowa w art. 1, nie mogą po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zawierać nowych umów w ramach systemu konsorcyjnego. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.