Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1621

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

USTAWA
z dnia 22 listopada 2013 r.
o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Art.  1.

W ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1514) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 1 pkt 7 lit. c i pkt 13 oraz art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanych art. 21a pkt 3 i 4, art. 21b, a także art. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.;";

2) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) art. 1 pkt 7 lit. a, b, d i e, pkt 8, 9, 12 i 15, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 r.".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.