Zm.: ustawa o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.70.775

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1999 r.

USTAWA
z dnia 22 lipca 1999 r.
o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 157, poz. 1026) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych ustala, w drodze rozporządzenia, wykazy towarów i technologii objętych szczególną kontrolą.";

2)
w art. 3 w ust. 3, w art. 4, w art. 8 w ust. 1, w art. 9 w ust. 2, w art. 12 w ust. 1, w art. 13 i w art. 14 w ust. 3 użyte w odpowiednim przypadku wyrazy "Minister Gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki";
3)
w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, urzędy celne właściwe dla przywozu lub wywozu niektórych towarów lub technologii, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.";

4)
w art. 16:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kontrole na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą zespoły kontrolne, zwane dalej "zespołami", powoływane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, środowiska i zdrowia, Minister Obrony Narodowej oraz Szef Urzędu Ochrony Państwa, a także Prezesi Państwowej Agencji Atomistyki i Głównego Urzędu Ceł oddelegują, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, do jego dyspozycji, funkcjonariuszy podległych sobie organów kontroli lub innych funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników innych podległych albo podporządkowanych jednostek organizacyjnych w celu utworzenia zespołów.",

c)
w ust. 3 i 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki";
5)
w art. 17:
a)
w ust. 1 i 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku stwierdzenia dokonywania obrotu towarami i technologiami lub ich wykorzystywania w sposób niezgodny z warunkami określonymi w certyfikacie importowym, pozwoleniu wywozu lub przywozu albo naruszający wymogi, o których mowa w art. 2, minister właściwy do spraw gospodarki zobowiązuje odpowiedni podmiot do przywrócenia wymaganego stanu w określonym terminie nie przekraczającym miesiąca, a po bezskutecznym upływie tego terminu może wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia w sprawie przepadku towaru lub technologii na rzecz Skarbu Państwa."

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.