Zm.: ustawa o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1997.80.502 - OpenLEX

Zm.: ustawa o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.80.502

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 1997 r.

USTAWA
z dnia 17 lipca 1997 r.
o zmianie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

W ustawie z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. 1. Leki podstawowe, uzupełniające, recepturowe i wydawane na podstawie art. 11 oraz artykuły sanitarne są wydawane bezpłatnie do wysokości limitu ceny, w aptekach ogólnodostępnych oraz w aptekach zakładowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w aptekach zakładowych przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" - osobom uprawnionym i nieuprawnionym, poszkodowanym w wyniku powodzi z lipca 1997 r. i z tego powodu znajdującym się w niedostatku.

2. Podstawą do bezpłatnego wydania z aptek leków i artykułów sanitarnych, o których mowa w ust. 1, jest recepta według wzoru Mz/Pom-31 z dopiskiem "powódź". Lekarz wystawiający taką receptę odnotowuje fakt jej wystawienia w dokumentacji medycznej.

3. Osoba ubiegająca się o wystawienie recepty, o której mowa w ust. 2, powinna legitymować się zaświadczeniem wydanym przez organ gminy stwierdzającym okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Refundacja, o której mowa w art. 12a, obejmuje również cenę leku lub artykułu sanitarnego wydawanego z apteki bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym artykule."

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 października 1997 r.