Art. 1. - Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.10.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 1952 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 22, poz. 131 i Nr 30, poz. 181, z 1947 r. Nr 43, poz. 226, z 1948 r. Nr 50, poz. 387 i z 1949 r. Nr 25, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 ust. 1 lit. g) po wyrazach: "do dnia 9 maja 1945 r." stawia się przecinek i dodaje się wyrazy: "a co do przebywających w niewoli - do dnia zwolnienia z niewoli,",
2)
w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"(3) Inwalidzie nie służy prawo do dodatku rodzinnego:

a) na członka rodziny, na którego wypłaca się zasiłek rodzinny lub który posiada dochód własny w wysokości co najmniej renty zasadniczej zupełnego inwalidy,

b) na żonę sądownie rozwiedzioną lub separowaną, jeżeli mąż nie jest orzeczeniem sądowym zobowiązany do jej utrzymania.",

3)
art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. (1). Zaopatrzenie pieniężne wypłaca się miesięcznie z góry.

(2) Zaopatrzenie pieniężne przyznane, a nie podjęte w ciągu trzech miesięcy od daty płatności z powodu niedbalstwa osoby uprawnionej, ulega przedawnieniu.",

4)
w art. 31 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"(3) Minister Pracy i Opieki Społecznej może uwzględnić zgłoszenie roszczeń inwalidów, których uszkodzenie zdrowia powoduje co najmniej 45% ogólnej utraty zdolności zarobkowej (art. 7 ust. 3) oraz osób pozostałych po inwalidach, po poległych, po zmarłych i zaginionych w związku przyczynowym ze służbą wojskową, dokonane po upływie terminów, przewidzianych do ich zgłoszenia, jeżeli szczególne okoliczności przemawiają za ich uwzględnieniem.

(4) Uprawnienia, przewidziane w ust. 3, mogą być w całości lub w części przekazane prezydiom wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi).",

5)
w art. 31 skreśla się ust. 5,
6)
w art. 35a ust. 1 po wyrazie "wysokości" dodaje się wyraz "dwukrotnej",
7)
art. 69 otrzymuje brzmienie:

"Art. 69. Upoważnia się Ministra Pracy i Opieki Społecznej do umarzania nieściągalnych należności Skarbu Państwa z tytułu nienależnie wypłaconych kwot zaopatrzenia pieniężnego oraz takich należności z tego tytułu, które powstały bez winy dłużnika, a których ściągnięcie mogło by spowodować jego ruinę materialną.",

8)
w art. 73 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) inwalidom i pozostałym po nich wdowom, którym władze zaborcze przyznały zaopatrzenie z tytułu uszkodzenia zdrowia, doznanego w związku przyczynowym ze służbą wojskową, pełnioną przed dniem 1 sierpnia 1914 r.".