Zm.: ustawa o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.72.483

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1939 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 8 sierpnia 1939 r.
o zmianie ustawy o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i ustawy z dnia 13 maja 1939 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 285) postanawiam co następuje:

W ustawie z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 249) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 11 dodaje się ust. (4) w brzmieniu następującym:

"(4) Państwowy Bank Rolny może ustalić, że pożyczka konsolidacyjna, podlega spłacie w okresie krótszym niż określony w ust. (2), jeżeli uzna, że z uwagi na możliwości płatnicze dłużnika i dobry stan zagospodarowania nieruchomości roczne raty pożyczki mogą być odpowiednio zwiększone. W szczególności skrócony okres spłaty, nie dłuższy niż lat 8, będzie stosowany do należności, które obciążają gospodarstwa nabyte przez obecnych właścicieli lub ich spadkodawców przed dniem 1 stycznia 1919 r. (także w przypadku, gdy obecni właściciele nabyli gospodarstwa od swoich spadkodawców po tym terminie).";

2)
art. 14 ust. (2) otrzymuje brzmienie następujące:

"(2) Z chwilą ujawnienia w księgach gruntowych ograniczeń, wynikających z ustawy powołanej w ust. (1), gasną zobowiązania i rygory, wynikające z tego samego stosunku prawnego, co należność objęta konsolidacją, a mianowicie: prawa odkupu, ograniczenia zbycia i obciążenia. Nie gaśnie jednak obowiązek ubezpieczenia od ognia i gradobicia. Wpisy hipoteczne dotyczące wygasłych ograniczeń i rygorów, nie wyłączając hipotek zabezpieczających, jeżeli nie są one niezbędne dla zabezpieczenia sumy pożyczki konsolidacyjnej (art. 12 ust. (2)), podlegają wykreśleniu na wniosek Państwowego Banku Rolnego lub właściciela nieruchomości.";

3)
po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu następującym:

"Art. 19a. Dłużnicy, którym przed dniem 1 października 1939 r. nie zostaną wysłane oświadczenia, przewidziane w art. 15 ust. (1), obowiązani są w dniu 1 października 1939 r. wpłacić zaliczkę na poczet raty pożyczki konsolidacyjnej w wysokości raty płatnej w dniu 1 kwietnia 1939 r.".

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.