Zm.: ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.38.298

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2009 r.

USTAWA
z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyroby określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (Dz. Urz. WE L 149 z 14.06.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 286), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1601/1991", oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylającym rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (Dz. Urz. UE L 148 z 06.06.2008, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 479/2008".";

2)
w art. 14:
a)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) spełniające wymagania określone w ustawie, rozporządzeniu nr 1601/1991 lub rozporządzeniu nr 479/2008;",

b)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 2, wyrobionych z przeznaczeniem wyłącznie na eksport, jeżeli wynika to z rozporządzenia nr 1601/1991 lub rozporządzenia nr 479/2008.";

3)
w art. 17 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz podmiot, o którym mowa w art. 16 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 17a ust. 1, jest obowiązany spełniać następujące warunki:";

4)
w art. 17a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podmiot, o którym mowa w art. 16 ust. 3, który na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) nie podlega obowiązkowi produkcji wina gronowego w składzie podatkowym, jest obowiązany spełniać następujące warunki:";

5)
art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. 1. Do wyrobu wina gronowego przeznaczonego do obrotu używa się wyłącznie winogron zebranych z krzewów odmian winorośli sklasyfikowanych jako odmiany winorośli przeznaczone do wyrobu wina gronowego, co najmniej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, które na podstawie art. 24 rozporządzenia nr 479/2008 dokonało takiej klasyfikacji odmian winorośli.

2. W przypadku przekroczenia wielkości produkcji wina, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 479/2008, minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, odmiany winorośli przeznaczone do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu win gronowych, uwzględniając odmiany winorośli, które mogą być sklasyfikowane zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 rozporządzenia nr 479/2008.";

6)
w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych w terminie do dnia 15 października każdego roku.";

7)
w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie stwierdzenia prowadzenia uprawy odmian winorośli innych niż określone w art. 23 ust. 1, przeznaczonej do pozyskiwania winogron do wyrobu wina gronowego przeznaczonego do obrotu, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy winorośli, wydaje decyzję w sprawie usunięcia tych odmian winorośli z powierzchni uprawy.";

8)
w art. 26:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wyrób wina gronowego lub moszczu gronowego z winogron pozyskiwanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu, wymaga zgłoszenia Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanemu dalej "Prezesem Agencji", przez podmiot dokonujący tych czynności.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie pisemnej na każdy rok winiarski, w rozumieniu ust. 1 załącznika nr I do rozporządzenia nr 479/2008, zwany dalej "rokiem gospodarczym" w którym będzie prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu gronowego, objętych tym zgłoszeniem - nie później niż do dnia rozpoczęcia roku gospodarczego.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prezes Agencji prowadzi ewidencję podmiotów, które dokonały zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz kontroluje spełnianie wymagań, o których mowa w art. 17a ust. 2, w trybie i na zasadach określonych dla czynności sprawdzających w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100).",

c)
ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Prezes Agencji:

1) skreśla z ewidencji podmiot wyrabiający wino gronowe lub moszcz gronowy, o których mowa w ust. 1:

a) w przypadku niedokonania przez podmiot zgłoszenia na następny rok gospodarczy lub

b) w razie stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 5, że podmiot nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 17a ust. 2, oraz

2) przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu:

a) informację o dokonanym skreśleniu,

b) kopie wszystkich deklaracji, o których mowa w art. 27a ust. 1, złożonych przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, w ostatnich dwóch latach gospodarczych.

8. W przypadku skreślenia z ewidencji podmiotu, o którym mowa w ust. 1, podmiot ten może wprowadzać do obrotu wino gronowe lub moszcz gronowy ujęte w deklaracjach produkcji i zapasów, o których mowa w art. 2, art. 4 i art. 6 rozporządzenia nr 1282/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do zbierania informacji w celu identyfikacji produktów winiarskich i monitorowania rynku wina oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 (Dz. Urz. WE L 176 z 29.06.2001, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 474), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1282/2001", złożonych przed dniem skreślenia z ewidencji - do wyczerpania zapasów ujętych w tych deklaracjach.";

9)
po art. 26a dodaje się art. 26b w brzmieniu:

"Art. 26b. Wino gronowe z winogron pozyskiwanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wprowadzone do obrotu, jeżeli zostało wyrobione w miejscu wskazanym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1, z winogron pozyskanych wyłącznie z uprawy winorośli znajdującej się w miejscu wskazanym w tym zgłoszeniu.";

10)
w art. 27:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podmioty, które wykonują działalność, o której mowa w art. 16, dokonujące wyrobu lub rozlewu wina gronowego lub wyrobu moszczu gronowego przeznaczonego do obrotu składają Prezesowi Agencji informacje o:",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podmioty, które wykonują działalność gospodarczą, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 2, oraz podmioty prowadzące handel hurtowy winem gronowym lub moszczem gronowym składają Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, deklarację zapasów, o której mowa w art. 6 rozporządzenia nr 1282/2001.";

11)
w art. 27a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) o ilości usuniętych produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego w terminie do dnia 15 sierpnia za poprzedni rok gospodarczy.";

12)
w art. 27b w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) niezwłocznie informuje wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu wyrabiającego wino gronowe lub moszcz gronowy przeznaczone do obrotu, o stwierdzonych, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w art. 27a ust. 1, przypadkach nieusunięcia produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego;",

b)
w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"opracowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 oraz w art. 27 ust. 1, zawierające:";

13)
uchyla się art. 28 i 28a;
14)
art. 28b otrzymuje brzmienie:

"Art. 28b. 1. Dopuszcza się przeprowadzenie zabiegu wzbogacania winogron zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z krzewów odmian winorośli, o których mowa w art. 23 ust. 1, oraz uzyskanego z tych winogron moszczu gronowego lub wina, przy zachowaniu wymagań określonych w art. 28b oraz w lit. A ust. 2 i lit. B załącznika nr V do rozporządzenia nr 479/2008.

2. Podmiot wyrabiający wino gronowe lub moszcz gronowy przeznaczone do obrotu zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu, zamiar przeprowadzenia zabiegu wzbogacania, odkwaszania i słodzenia zgodnie z zasadami określonymi w art. 29, art. 30 i art. 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 423/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (Dz. Urz. UE L 127 z 15.05.2008, str. 13), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 423/2008".

3. Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania dokonuje się nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia tego zabiegu.

4. W przypadku niemożności przeprowadzenia zabiegu wzbogacania w planowanym terminie na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 29 ust. 4 rozporządzenia nr 423/2008, podmiot, o którym mowa w ust. 2, zgłasza ten fakt wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu, nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany termin rozpoczęcia zabiegu wzbogacania.

5. Zgłoszeń dokonuje się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może występować do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu wzbogacania w przypadku oraz na zasadach określonych w lit. A ust. 3 załącznika nr V do rozporządzenia nr 479/2008.";

15)
art. 28c otrzymuje brzmienie:

"Art. 28c. 1. Podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1, wyrabiające powyżej 25 hektolitrów wina w roku gospodarczym, obowiązane do usunięcia produktów ubocznych na podstawie lit. D ust. 5 załącznika nr VI do rozporządzenia nr 479/2008 lub przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia, zgłaszają wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu, zamiar usunięcia produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina gronowego lub moszczu gronowego, ze wskazaniem miejsca składowania i terminu usunięcia tych produktów, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia usuwania tych produktów.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.";

16)
art. 28d otrzymuje brzmienie:

"Art. 28d. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonuje kontroli:

1) dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich pod względem ich zgodności z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2008, str. 1);

2) dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz prowadzonych rejestrów w sektorze wina pod względem ich zgodności z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. WE L 128 z 10.05.2001, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 202), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 884/2001";

3) usunięcia produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego.";

17)
w art. 28e:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sposób i miejsce:

a) pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji,

b) ustalania naturalnej zawartości alkoholu w winogronach, moszczu gronowym i winie gronowym w trakcie fermentacji

- mając na uwadze spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 479/2008 lub przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia w zakresie przeprowadzania zabiegu wzbogacania winogron, moszczu gronowego i wina w trakcie fermentacji;",

b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym, mając na uwadze zapobieganie nadmiernemu tłoczeniu winogron zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z lit. D ust. 1 załącznika nr VI do rozporządzenia nr 479/2008 oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego, mając na uwadze zapobieganie nadmiernemu tłoczeniu winogron zgodnie z wymaganiami określonymi w lit. D ust. 5 załącznika nr VI do rozporządzenia nr 479/2008.";

18)
uchyla się art. 28f i 28g;
19)
art. 30 i 31 otrzymują brzmienie:

"Art. 30. Kto, będąc wpisanym do rejestru:

1) nie wdrożył systemu kontroli wewnętrznej, nie dysponuje planem zakładu lub nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości,

2) nie zawiadomił organu prowadzącego rejestr o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej określonej we wpisie w terminie określonym w art. 22 ust. 1

- podlega karze grzywny.

Art. 31. Kto:

1) wyrabia fermentowany napój winiarski niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5-13,

2) wprowadza do obrotu wyrób winiarski niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 14

- podlega karze grzywny.";

20)
art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33. Kto:

1) będąc do tego obowiązanym, nie spełnia warunków określonych w art. 17a,

2) wyrabia przeznaczone do obrotu wino gronowe z winogron pozyskiwanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odmian winorośli innych niż określone w art. 23 ust. 1 lub wprowadza do obrotu takie wino,

3) uprawiając winorośl w celu pozyskiwania winogron do wyrobu wina gronowego przeznaczonego do obrotu, utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 24 ust. 1,

4) wyrabia wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pozyskiwanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do obrotu, w miejscach innych niż miejsca wyrobu wskazane w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1,

5) wyrabia wino gronowe z winogron pozyskiwanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do obrotu, w miejscu innym niż miejsce położenia tych upraw wskazane w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1,

6) wyrabiając wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pozyskiwanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do obrotu, nie dokonał zgłoszenia w wymaganym terminie określonym w art. 26 ust. 2,

7) będąc do tego obowiązanym, nie składa w terminie informacji lub deklaracji, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 3 oraz art. 27a ust. 1, albo podaje te informacje niezgodnie ze stanem faktycznym,

8) utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 28d pkt 1 i 2,

9) będąc do tego obowiązanym, nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 884/2001, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 11-16 tego rozporządzenia, lub dokonuje w tym rejestrze wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym,

10) nie wypełnia obowiązków, dotyczących wypełnienia i posiadania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich, określonych w art. 3-10 rozporządzenia nr 884/2001, lub dokonuje w tych dokumentach wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym,

11) będąc do tego obowiązanym, nie zgłasza zamiaru przeprowadzenia zabiegów wzbogacania, słodzenia lub odkwaszania, o których mowa w art. 28b ust. 2,

12) będąc do tego obowiązanym, nie usuwa produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego, lub moszczu gronowego, lub usuwa je bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 28c ust. 1,

13) przeprowadzając zabieg wzbogacania, wykonuje go niezgodnie z wymaganiami określonymi w lit. A ust. 2 i lit. B załącznika nr V rozporządzenia nr 479/2008

- podlega karze grzywny.";

21)
uchyla się załącznik do ustawy.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28e ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28e ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2008 r. Nr 145, poz. 915 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.