Art. 5. - Zm.: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2012.579 - OpenLEX

Art. 5. - Zm.: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.579

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2012 r.
Art.  5.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.