Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.34.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1996 r.

USTAWA
z dnia 2 lutego 1996 r.
o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw.

Art.  1.

W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Agencja może tworzyć oddziały terenowe.";

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Agencja realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Agencja wykonuje w szczególności przez:

1) interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych oraz ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,

2) gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych w ramach określonych zadań oraz przeznaczonych na ten cel środków finansowych,

3) udzielanie poręczeń kredytów, z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych, podmiotom gospodarczym realizującym zadania zlecone przez Agencję.

3. Do zadań Agencji należą także:

1) analizowanie rynku produktów rolnych i żywnościowych,

2) przedstawianie Radzie Ministrów:

a) propozycji regulacji organizacyjno-prawnych w zakresie funkcjonowania rynku podstawowych produktów rolnych i żywnościowych,

b) w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, propozycji dotyczących regulacji handlu zagranicznego w zakresie produktów będących przedmiotem działalności interwencyjnej Agencji,

3) inicjowanie i udział w działaniach organizacyjnych mających na celu rozwój rynku produktów rolnych i żywnościowych.

4. Prezes Agencji przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia zaopiniowany przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Finansów oraz Radę Agencji roczny program działań interwencyjnych, który obejmuje:

1) listę podstawowych produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych będących przedmiotem oddziaływania Agencji,

2) prognozę poziomu cen, według których Agencja będzie prowadzić działalność interwencyjną i gospodarkę rezerwami państwowymi,

3) środki niezbędne na działania interwencyjne.";

3) dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. 1. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 4, związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem rynku produktów rolnych i żywnościowych.

2. Rada Ministrów powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, zapewni Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.";

4) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.",

b) skreśla się ust. 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes Agencji składa półroczne i roczne sprawozdania z działalności Agencji Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministrowi Finansów, a także Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.";

5) w art. 7:
a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "powoływani na okres 3 lat.",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Członków Rady, będących przedstawicielami administracji państwowej, po jednym przedstawicielu Ministra Finansów, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek zainteresowanych ministrów.";

6) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Statut Agencji reguluje w szczególności:

1) strukturę organizacyjną Agencji,

2) zasady tworzenia oddziałów terenowych,

3) zadania oraz zasady działania Rady Agencji,

4) zasady udzielania pełnomocnictw,

5) szczegółowe zasady gospodarki finansowej,

6) system kontroli wewnętrznej,

7) procedury działalności interwencyjnej,

8) procedury ustalania ceny minimalnej,

9) zasady udziału Agencji w spółkach prawa handlowego.";

7) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i ewidencję księgową, dotyczącą gospodarowania rezerwami państwowymi oraz działalności interwencyjnej na rynku produktów rolnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne i niniejszą ustawą.

2. Agencja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Roczny plan finansowy Agencji ustala jej Prezes w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów.

3. Przychodami Agencji są dotacje budżetowe ustalane corocznie w ustawie budżetowej, wpływy z działalności gospodarczej, z kapitałów pieniężnych, darowizn oraz inne wpływy.

4. Przychody określone w ust. 3 Agencja przeznacza na realizację zadań określonych w art. 4 oraz na funkcjonowanie Agencji.

5. Zasady wynagradzania pracowników określa Prezes Agencji Rynku Rolnego w zakładowym regulaminie wynagradzania.";

8) skreśla się art. 10 i 11;
9) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Techniczno-organizacyjną obsługę Prezesa Agencji sprawuje biuro Agencji, zwane «Centralą».;

10) dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest Agencja Rynku Rolnego."

Art.  2.
1. Przedsiębiorstwa przemysłu zbożowo-młynarskiego "PZZ", które w drodze darowizny przekazały nieodpłatnie Agencji magazyny zbożowe, dokonają zmniejszenia funduszu założycielskiego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27, z 1993 r. Nr 18, poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i z 1995 r. Nr 154, poz. 791).
2. Wygasają zobowiązania przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego "PZZ" lub następców prawnych tych przedsiębiorstw wobec Skarbu Państwa z tytułu spłat kredytów inwestycyjnych dokonanych ze środków budżetu państwa na podstawie poręczenia Ministra Finansów, jeżeli magazyny zbożowe tych przedsiębiorstw zostały przejęte przez Agencję Rynku Rolnego.
Art.  3.

W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 93 i z 1994 r. Nr 79, poz. 362) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do Agencji Rynku Rolnego."

Art.  4.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113) w art. 6 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) Agencję Rynku Rolnego."

Art.  5.

Prezes Rady Ministrów ogłosi tekst jednolity ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia tekstu jednolitego.

Art.  6.

Do czasu wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt 6 niniejszej ustawy, obowiązują, nie dłużej niż przez 3 miesiące, dotychczasowe przepisy wydane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 223).

Art.  7.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.