Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.127.1085

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2002 r.

USTAWA
z dnia 17 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.

W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:

"Art. 4b. 1. Agencja, na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów programu, może przekazać za częściową odpłatnością albo bezpłatnie część zapasów produktów rolnych i ich przetworów oraz produktów i półproduktów żywnościowych na potrzeby:

1) niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szpitali, jednostek wojskowych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz zakładów karnych,

2) organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej lub udzielających pomocy humanitarnej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje Rada Ministrów, uwzględniając sytuację na rynkach rolnych, stan zapasów i rezerw Agencji Rynku Rolnego, terminy przydatności do spożycia produktów rolnych i spożywczych oraz konieczny nadzór nad ich rozdziałem, określając w szczególności:

1) zaopiniowany przez Radę Agencji Rynku Rolnego limit wartościowy i ilościowy artykułów rolnych i spożywczych możliwych do przekazania z zapasów Agencji w danym roku budżetowym,

2) kryteria udzielania pomocy w formie bezpłatnej,

3) kryteria udzielania pomocy za częściową odpłatnością,

4) zasady oceny przez właściwych ministrów składanych wniosków.

3. Po przyjęciu programu Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych oraz właściwymi ministrami, ustala w szczególności:

1) rodzaj i ilość produktów przekazywanych poszczególnym podmiotom,

2) termin i sposób przekazania produktów.

4. Prezes Agencji ogłasza corocznie, do dnia 31 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informację o realizacji zadań Agencji wynikających z programu, o którym mowa w ust. 1."

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.