Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.127.1087

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2002 r.

USTAWA
z dnia 19 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Art.  1. 

W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. Obszar m.st. Warszawy, w dniu wejścia w życie ustawy, obejmuje obszar związku komunalnego m.st. Warszawy, utworzonego ustawą z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92, poz. 1044, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497), oraz gminy Wesoła.";

2) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. Dzielnicami m. st. Warszawy, w dniu wejścia w życie ustawy, są: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz w granicach dotychczasowych, odpowiednio, gmin warszawskich, gminy Wesoła lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.";

3) art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. Znosi się gminy warszawskie, dzielnice w gminie Warszawa-Centrum i związek komunalny m.st. Warszawy, utworzone ustawą, o której mowa w art. 13, oraz gminę Wesoła.";

4) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Gmina Sulejówek, w dniu wejścia w życie ustawy, wchodzi w skład powiatu mińskiego.";

5) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dotychczasowe zarządy gmin warszawskich, zarządy dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz zarząd gminy Wesoła pełnią obowiązki zarządów dzielnic do czasu wyboru lub powołania zarządów dzielnic m.st. Warszawy na podstawie niniejszej ustawy.";

6) w art. 18:
a) w ust. 1 po wyrazach "i urzędy dzielnic w gminie Warszawa-Centrum" dodaje się wyrazy "oraz urząd gminy Wesoła",
b) w ust. 2 po wyrazach "i dzielnic gminy Warszawa-Centrum" dodaje się wyrazy "oraz urzędu gminy Wesoła";
7) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Do czasu uchwalenia statutów dzielnic m.st. Warszawy mają zastosowanie odpowiednio przepisy określające organizację dotychczasowych gmin warszawskich, dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz gminy Wesoła w zakresie niesprzecznym z niniejszą ustawą.";

8) w art. 20 w ust. 1 po wyrazach "Mienie gmin warszawskich" dodaje się przecinek oraz wyrazy "mienie gminy Wesoła";
9) w art. 22:
a) w ust. 1 po wyrazach "związku komunalnego m.st. Warszawy" dodaje się przecinek oraz wyrazy "gminy Wesoła",
b) w ust. 4 po wyrazach "związku komunalnego m.st. Warszawy" dodaje się przecinek oraz wyrazy "gminy Wesoła";
10) w art. 23 po wyrazach "związkiem komunalnym m.st. Warszawy" dodaje się przecinek oraz wyrazy "gminą Wesoła";
11) w art. 24 w ust. 1 po wyrazach "Prezydent m.st. Warszawy" dodaje się przecinek oraz wyrazy "burmistrz gminy Wesoła";
12) w art. 25:
a) w ust. 3 po wyrazach "gmin warszawskich" dodaje się wyrazy "i gminy Wesoła",
b) w ust. 5 po wyrazach "gmin warszawskich" dodaje się wyrazy "i gminy Wesoła",
c) w ust. 6 po wyrazach "gminy warszawskie" dodaje się wyrazy "i gminę Wesoła";
13) w art. 26:
a) w ust. 1 po wyrazach "związek komunalny m.st. Warszawy" dodaje się przecinek oraz wyrazy "gmina Wesoła",
b) w ust. 2 po wyrazach "związku komunalnego m.st. Warszawy" dodaje się przecinek oraz wyrazy "gminy Wesoła",
c) w ust. 3 po wyrazach "związku komunalnego m.st. Warszawy" dodaje się przecinek oraz wyrazy "gminy Wesoła";
14) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez gminy warszawskie po dniu 1 stycznia 1995 r. oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wesoła stają się miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego m.st.Warszawy.";

15) w art. 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do podziału na okręgi wyborcze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz do zmian w podziale na obwody głosowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się terminów określonych w art. 31 ust. 2 zdanie pierwsze i art. 92 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 7 ust. 2."

Art.  2. 

Wojewoda Mazowiecki ogłosi w wojewódzkim dzienniku urzędowym i poda do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, liczbę radnych wybieranych w wyborach, o których mowa w art. 28 ustawy, o której mowa w art. 1, do rady dzielnicy m.st. Warszawy Wesoła oraz do rady powiatu mińskiego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą ustawą.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.