Zm.: ustawa o ustroju adwokatury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.66.329

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1962 r.

USTAWA
z dnia 21 grudnia 1962 r.
o zmianie ustawy o ustroju adwokatury.

W ustawie z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury (Dz. U. z 1959 r. Nr 8, poz. 41) wprowadza się zmianę następującą:

w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kadencja organów adwokatury trwa cztery lata, jednak obowiązane są one działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów."

Kadencja obecnie działających organów adwokatury trwa do dnia 31 grudnia 1963 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.