Zm.: ustawa o urzędzie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz urzędzie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.23.132

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 1979 r.

DEKRET
z dnia 4 października 1979 r.
zmieniający ustawy o urzędzie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz urzędzie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.

W ustawie z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Energetyki i Energii Atomowej (Dz. U. Nr 12, poz. 67) w art. 2 ust. 1 po wyrazach "oraz dozoru technicznego" dodaje się wyrazy "a także budownictwa energetycznego i produkcji podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych".

W ustawie z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych (Dz. U. Nr 12, poz. 70) w art. 2 ust. 1 po wyrazach "maszyn i urządzeń energetycznych" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych".

Dekret wchodzi w życie z dniem 5 października 1979 r.