Zm.: ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. - Dz.U.1989.30.160 - OpenLEX

Zm.: ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.30.160

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 1989 r.

USTAWA
z dnia 17 maja 1989 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.

W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6:
a)
w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "o powierzchni do 0,5 ha" zastępuje się wyrazami "nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego",
b)
w ust. 1 pkt 4 skreśla się,
c)
ust. 2 skreśla się;
2)
w art. 16 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zakłady ubezpieczeń mogą również prowadzić działalność gospodarczą.";

3)
w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Finansów może również wyrazić zgodę na utworzenie zakładu ubezpieczeń w formie spółki.";

4)
w art. 22 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Minister Finansów, wyrażając zgodę na utworzenie niepaństwowego zakładu ubezpieczeń, określa terytorialny i rzeczowy zakres jego działania, zatwierdza statut w części dotyczącej tworzenia funduszów ubezpieczeniowych i systemu finansowego ubezpieczeń oraz określa minimalną wysokość kapitału założycielskiego. Wyrażając zgodę na utworzenie niepaństwowego zakładu ubezpieczeń, Minister Finansów może nałożyć obowiązek zawarcia przez ten zakład umowy reasekuracyjnej w innym zakładzie ubezpieczeń.

2. Zgody Ministra Finansów wymagają także zmiany terytorialnego i rzeczowego zakresu działania zakładu oraz zmiany statutu w części dotyczącej funduszów ubezpieczeniowych i systemu finansowego ubezpieczeń.";

5)
w art. 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Osoba zagraniczna, która wykonuje albo w imieniu której są wykonywane roboty budowlane lub montażowe na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jest obowiązana ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem tych robót w polskim zakładzie ubezpieczeń.";

6)
w art. 26 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) nagradzanie osób wyróżniających się w zapobieganiu powstawaniu szkód albo w zmniejszaniu ich rozmiarów, a zwłaszcza w ratowaniu życia lub mienia.";

7)
w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zadań rady ubezpieczeniowej należy w szczególności ustalanie kierunków działalności zakładu ubezpieczeń, zatwierdzanie planów technicznych ubezpieczeń, ogólnych warunków ubezpieczeń umownych i taryf składek za te ubezpieczenia, zatwierdzanie planów działalności zakładu ubezpieczeń i sprawozdań z ich wykonania oraz ocena działalności zakładu ubezpieczeń, opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, a także opiniowanie projektu zmian statutu zakładu ubezpieczeń i projektów planów technicznych ubezpieczeń ustawowych.";

8)
w art. 29:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Po zawieszeniu uchwały rady ubezpieczeniowej Minister Finansów nie później niż w terminie 30 dni wydaje decyzję o uchyleniu uchwały albo o uchyleniu jej zawieszenia.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, podlegają zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.";

9)
art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. 1. Zakład ubezpieczeń tworzy:

1) fundusz statutowy,

2) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe,

3) fundusz rezerwowy,

4) fundusz prewencyjny,

5) fundusze zakładowe:

a) socjalny

b) mieszkaniowy.

2. Zakład ubezpieczeń może tworzyć inne fundusze z nadwyżki bilansowej, o której mowa w art. 44 ust. 2.";

10)
w art. 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Fundusz statutowy zwiększa się o:

1) część nadwyżki bilansowej, o której mowa w art. 42 pkt 1,

2) amortyzację środków trwałych,

3) kwoty zwiększenia wartości środków trwałych i obrotowych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych środków,

4) środki z innych źródeł.

3. Fundusz statutowy zmniejsza się o:

1) straty bilansowe,

2) umorzenia środków trwałych,

3) kwoty zmniejszenia wartości środków trwałych i obrotowych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych środków.";

11)
w art. 36 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczeń na życie i rentowych, tworzone w drodze odpisów z wpływów bieżących składek z tych ubezpieczeń według zasad kalkulacyjnych, z oprocentowania lokat i innych dochodów z tych rezerw,";

12)
w art. 37 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Fundusz rezerwy tworzy się z nadwyżek bilansowych w wysokości ustalonej w planach technicznych ubezpieczeń, z oprocentowania lokat i innych dochodów z tego funduszu.

3. Fundusz rezerwowy tworzy się do wysokości przeciętnej rocznej kwoty należnych składek ubezpieczeniowych z okresu ostatnich trzech lat.";

13)
w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusz rezerwowy, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, fundusz prewencyjny oraz wolne czasowo inne środki finansowe mogą być lokowane na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych oraz jako udziały w innych przedsięwzięciach finansowych i gospodarczych. Część funduszu rezerwowego w wysokości nie mniej niż 50% i część rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokości nie mniej niż 20% stanu tych rezerw według bilansu za poprzedni rok powinny być lokowane na rachunkach bankowych.";

14)
w art. 39 w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyraz "zainkasowanych" skreśla się;
15)
art. 40 otrzymuje brzmienie:

"Art. 40. Zasady tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego określają odrębne przepisy.";

16)
art. 41 skreśla się;
17)
w art. 42 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pozostałą część nadwyżki, w tym także dochody uzyskane z działalności, o której mowa w art.16 ust. 2,";

18)
art. 44 otrzymuje brzmienie:

"Art. 44. 1. Część nadwyżki bilansowej, o której mowa w art. 42 pkt 2, stanowi podstawę opodatkowania zakładu ubezpieczeń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Nadwyżkę bilansową, o której mowa w ust. 1, po jej opodatkowaniu, przeznacza się na premie i nagrody dla pracowników, uzupełnienie środków zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego oraz inne potrzeby zakładu ubezpieczeń.";

19)
art. 46 otrzymuje brzmienie:

"Art. 46. Zasady wynagradzania oraz zasady kształtowania środków na wynagrodzenia określają odrębne przepisy.";

20)
art. 49 skreśla się;
21)
art. 52 skreśla się;
22)
w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. PZU i TUiR "Warta" prowadzą działalność na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz za granicą.";

23)
w art. 65 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezesa PZU powołuje i odwołuje Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Rady Ubezpieczeniowej.";

24)
w art. 66:
a)
w pkt 1 wyraz "ubezpieczeniowej" skreśla się,
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zatwierdzanie planów i sprawozdań z działalności PZU oraz kierunków i regulaminów działalności prewencyjnej.";

25)
art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. Organizację i szczegółowy zakres działania PZU oraz zasady działania Rady Ubezpieczeniowej określa statut, zatwierdzony przez Ministra Finansów na wniosek Prezesa PZU.";

26)
w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych niepaństwowych zakładów ubezpieczeń."

27)
w rozdziale 10 przed art. 74 dodaje się art. 73a w brzmieniu:

"Art. 73a. Zasady opodatkowania zakładów ubezpieczeń regulują odrębne przepisy."

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 1 lit. b) wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.