Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.46.334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1968 r.

USTAWA
z dnia 20 grudnia 1968 r.
o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Art.  1.

W ustawie z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114 i z 1968 r. Nr 29, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"Art 1. 1. Szkoły wyższe aktywnie uczestniczą w budowie socjalizmu w Polsce Ludowej przez:

- kształcenie i wychowywanie inteligencji zawodowej zdolnej aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarki i kultury narodowej oraz w socjalistycznej przebudowie stosunków społecznych,

- kształcenie i wychowywanie nowych kadr naukowych zdolnych do zapewnienia trwałego postępu nauki polskiej i jej więzi z praktyką społeczną i gospodarczą,

- prowadzenie badań naukowych w ścisłym związku z potrzebami życia i perspektywami rozwoju kraju,

- pielęgnowanie i rozwijanie kultury narodowej oraz współdziałanie w rozwoju postępu technicznego i popularyzacji zdobyczy nauki oraz ich praktycznego zastosowania w gospodarce.

2. Podstawową zasadą w pracy szkoły wyższej jest jedność nauki, dydaktyki i wychowania.

3. Plany i programy nauczania w szkołach wyższych powinny być określane przez wymogi nauki, gospodarki i kultury społeczeństwa socjalistycznego oraz unowocześniane w miarę rozwoju nauki i postępu techniki.

4. Głównymi czynnikami wychowawczego działania szkoły są:

- proces dydaktyczny łączący harmonijnie teorię i praktykę,

- uświadamianie młodzieży w toku nauczania o czekających ją zadaniach obywatelskich i zawodowych,

- włączanie studentów do pracy naukowej,

- praca ideowo-wychowawcza rozwijana wspólnie z organizacjami politycznymi i młodzieżowymi, zmierzająca do wpojenia wychowankom naukowego światopoglądu i socjalistycznej moralności,

- rozwój samorządności studenckiej kształtującej aktywność społeczną studentów oraz umiejętność działania zespołowego i poczucia odpowiedzialności społecznej,

- współpraca ze środowiskiem społecznym, oparta na dorobku naukowym uczelni i ujawniająca się w jego popularyzacji i praktycznych zastosowaniach, we współdziałaniu z towarzystwami naukowymi i zawodowymi oraz w działalności studenckiego ruchu naukowego.

Art. 2. 1. Szkołę wyższą tworzy, przekształca i znosi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, określając równocześnie jej nazwę, siedzibę i kierunek naukowy oraz ogólny zakres działalności.

2. Szkoła wyższa posiada osobowość prawną.";

2) art. 3 i 4 skreśla się;
3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Szkoły wyższe mogą prowadzić studia zawodowe, studia magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy doskonalenia zawodowego oraz inne studia i kursy specjalne.

2. Nauczanie w szkołach wyższych może być prowadzone systemem studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych.

3. Rodzaje studiów prowadzone przez szkołę wyższą określa Minister w drodze rozporządzenia.";

4) w art. 6:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy: "Wydziały i inne",
b) w ust. 2, 3 i 4 skreśla się wyrazy: "honorowego" i "honorowy";
5) w art. 7:
a) w ust. 1 po wyrazie: "szkołami" dodaje się wyrazy: "wyższymi, zwanymi dalej «szkołami»",
b) w ust. 2 pkt 2 po wyrazach: "pracy szkoły" dodaje się wyrazy: "zasady organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej,",
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego może zawiesić, uchylić lub zmienić decyzję każdego organu szkoły, naruszającą prawo lub interes społeczny; w razie uchylenia decyzji Minister określa dalszy tryb postępowania.",

d) w ust. 6 skreśla się wyrazy: "wyższymi szkołami pedagogicznymi";
6) w art. 8:
a) w ust. 3 w wierszu drugim po wyrazie: "wyższego" skreśla się dalszą część zdania,
b) ust. 4 i 5 skreśla się;
7) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1. Przewodniczącym Rady Głównej jest Minister; członkami Rady Głównej są profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni i docenci, reprezentujący główne kierunki studiów w szkołach.

2. Regulamin uchwalony przez Radę Ministrów określi zakres działania, liczbę członków Rady Głównej i tryb ich powoływania oraz sposób działania Rady Głównej.";

8) art. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"Art. 10. 1. Ustrój szkoły powinien być dostosowany do nałożonych na nią obowiązków dydaktyczno-wychowawczych i naukowych oraz powiązań z życiem gospodarczym i społecznym kraju.

2. Szkoła może być wielowydziałowa, jednowydziałowa lub bezwydziałowa.

3. Wydziały są jednostkami organizacyjnymi pracy dydaktycznej, wychowawczej i naukowej; wydziały odpowiadają głównym kierunkom studiów lub grupom pokrewnych specjalności w ramach danego kierunku studiów.

4. Dla pracy dydaktycznej, wychowawczej i naukowej w ramach szkoły, wydziałów lub poza nimi mogą być tworzone oddziały, sekcje, instytuty, katedry, zakłady, zespoły badawcze lub dydaktyczne i inne jednostki organizacyjne.

5. Jednostki, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być tworzone także poza siedzibą szkoły.

6. W ramach wydziału lub poza wydziałami mogą być prowadzone studia i kursy określone w art. 5.

7. Studia i kursy mogą być również organizowane jako samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego. Studia i kursy jako samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego tworzy i znosi oraz określa ich strukturę organizacyjną i podporządkowanie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Art. 11. 1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 10 ust. 3-6, tworzy, przekształca i znosi Minister na wniosek rektora lub z własnej inicjatywy; zarządzenie o utworzeniu jednostki organizacyjnej określa jej szczegółowe zadania, uprawnienia i podporządkowanie.

2. Jednostki organizacyjne szkoły mogą być tworzone:

1) w ramach wydziału lub jako jednostki międzywydziałowe lub pozawydziałowe,

2) jako jednostki międzyuczelniane lub

3) jako jednostki działające w powiązaniu z placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, instytutami naukowo-badawczymi, zakładami produkcyjnymi lub innymi instytucjami państwowymi albo społecznymi.

3. Utworzenie, przekształcenie lub zniesienie jednostki organizacyjnej określonej w ust. 2 pkt 3 oraz określenie zasad powiązania następuje na podstawie porozumienia zainteresowanych naczelnych organów administracji państwowej i instytucji.

4. Minister może upoważnić rektora do tworzenia, przekształcania i znoszenia określonych jednostek organizacyjnych szkoły.";

9) art. 12 i 13 skreśla się;
10) w art. 14:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz: "wyższa",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Poza biblioteką główną szkoła może ponadto posiadać inne biblioteki.";

11) art. 15, 16 i 17 skreśla się;
12) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Szkoły mogą posiadać wyodrębnione jednostki administracyjne, gospodarcze i usługowe.";

13) art. 19 oznacza się jako art. 48a i nadaje mu się brzmienie:

"Art. 48a. 1. Minister może na wniosek szkoły lub z inicjatywy własnej nadać szkole statut.

2. Statut określa szczegółową organizację, zadania i ustrój szkoły. W szczególności statut może określić:

1) rodzaje prowadzonych w szkole studiów oraz głównych kierunków nauczania,

2) rolę szkoły w organizowaniu i prowadzeniu badań naukowych,

3) zadania w zakresie kształcenia kadr naukowych oraz popularyzacji wiedzy,

4) szczegółową strukturę oraz kompetencje organów szkoły.

3. Statut może określić organizację i ustrój szkoły odmienne od ustalonych w niniejszym dziale i dostosowane do jej szczególnych zadań.";

14) art. 20 skreśla się;
15) w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szkołą kieruje rektor przy współudziale prorektorów, dziekanów oraz senatu.",

b) w ust. 2 i 3 skreśla się wyraz: "wyższej",
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do zakresu działania rektora należy w szczególności:

1) kierowanie procesem nauczania i wychowania młodzieży oraz czuwanie, aby proces ten odbywał się w duchu socjalistycznym, patriotycznym i internacjonalistycznym,

2) zatwierdzanie szczegółowych programów nauczania, planu badań naukowych, programu rozwoju młodej kadry naukowej,

3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez jednostki organizacyjne szkoły zadań w zakresie nauczania i wychowania młodzieży oraz rozwoju naukowego szkoły,

4) zapewnianie należytej obsady stanowisk naukowych, dydaktycznych i administracyjnych w szkole,

5) zapewnianie porządku i przestrzegania prawa na terenie szkoły oraz wydawanie w tym celu zarządzeń,

6) sprawowanie nadzoru nad zaspokajaniem materialnych, zdrowotnych i kulturalnych potrzeb młodzieży studiującej,

7) zapewnianie realizacji zadań planowych szkoły określonych przez Ministra w ramach narodowego planu gospodarczego,

8) dokonywanie rozdziału środków budżetowych między jednostki organizacyjne szkoły oraz kierowanie administracją i gospodarką szkoły i dysponowanie środkami materialnymi w ramach obowiązujących przepisów i zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami Ministra,

9) przeprowadzanie okresowej oceny pracy jednostek organizacyjnych szkoły i zatrudnionej w nich kadry.",

d) w ust. 6 skreśla się wyraz "jednoosobowego" i dodaje się na końcu zdania wyrazy: "albo nie jest zgodna z podstawowymi zadaniami szkoły",
e) po ust. 6 dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

"7. Dla realizacji zadań wymienionych w ust. 5 rektor ma prawo wydawać zarządzenia i instrukcje oraz żądać wyjaśnień od wszystkich pracowników szkoły.";

16) po art. 21 dodaje się nowy art. 21a w brzmieniu:

"Art. 21a. 1. Przy rektorze działa kolegium rektorskie szkoły. Zadaniem kolegium jest udzielanie rektorowi pomocy w bieżącym kierowaniu szkołą.

2. W skład kolegium wchodzą: rektor, prorektorzy, dyrektor administracyjny, sekretarz komitetu uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz przewodniczący zakładowej organizacji związkowej.

3. Przy rozpatrywaniu spraw dotyczących młodzieży w posiedzeniach i pracach kolegium rektorskiego uczestniczą przedstawiciele organizacji młodzieżowych.";

17) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. 1. Rektora powołuje Minister na czas oznaczony spośród profesorów lub docentów szkoły.

2. Minister może w uzasadnionych przypadkach odwołać rektora przed upływem okresu, na który został on powołany.";

18) art. 23, 24 i 25 skreśla się;
19) art. 26 i 27 otrzymują brzmienie:

"Art. 26. 1. Minister po zasięgnięciu opinii rektora może powołać na czas oznaczony jednego lub więcej prorektorów spośród profesorów lub docentów szkoły.

2. Prorektor jest stałym zastępcą i pomocnikiem rektora.

3. W przypadku powołania kilku prorektorów, podziału czynności między nimi dokonuje rektor.

4. Przepis art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio do prorektora.

Art. 27. 1. Senat jest organem doradczym i opiniodawczym rektora. Senat współdziała z rektorem w organizowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i naukowej szkoły.

2. Rektor zasięga opinii senatu we wszystkich istotnych sprawach szkoły.";

20) art. 28 skreśla się;
21) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład senatu wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, sekretarz komitetu uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, po jednym przedstawicielu każdej rady wydziału, dyrektor biblioteki głównej, dyrektor administracyjny, kierownik studium wojskowego, przewodniczący rady szkoły dla spraw młodzieży i przewodniczący stałych komisji rektorskich wymienionych w niniejszej ustawie oraz przedstawiciele następujących dwóch grup pracowników naukowo-dydaktycznych:

1) wykładowców,

2) adiunktów, starszych asystentów i asystentów.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W szkołach bezwydziałowych Minister może określić skład senatu inny niż przewidziany w ust. 1.",

c) w ust. 2 wyraz: "Ministra" zastępuje się wyrazem: "rektora",
d) w ust. 3 i 4 skreśla się wyrazy: "wyższej" i "wyższych",
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W posiedzeniach i pracach senatu uczestniczą: przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych.",

f) w ust. 7 skreśla się wyraz: "wyższej" i dodaje się na końcu zdania wyrazy: "zwłaszcza jeżeli jest to wskazane ze względu na powiązanie pracy szkoły z życiem gospodarczym i społecznym kraju";
22) art. 31 otrzymuje brzmienie:

"Art. 31. 1. Rektor powołuje stałe komisje: do spraw badań naukowych, rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz inne stałe lub doraźne komisje.

2. Zadaniem komisji jest przygotowanie spraw do decyzji rektora.";

23) po art. 31 dodaje się nowe art. 31a i 31b w brzmieniu:

"Art. 31a. 1. W istotnych sprawach dotyczących warunków bytowych studentów, pracy wychowawczej szkoły, organizacji toku studiów i realizacji programu nauczania rektor zasięga opinii rady szkoły dla spraw młodzieży.

2. W skład rady szkoły dla spraw młodzieży wchodzą w 2/3 pracownicy szkoły powołani przez rektora oraz w 1/3 studenci - przedstawiciele organizacji młodzieżowych. Ogólną liczbę członków rady określa oraz przewodniczącego rady powołuje rektor.

Art. 31b. 1. W celu zapewnienia lepszej więzi szkoły ze środowiskiem społecznym oraz gospodarką i kulturą regionu Minister w porozumieniu z odpowiednimi instancjami i organizacjami szczebla wojewódzkiego może powołać rady społeczne szkoły spośród działaczy politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

2. Minister określa równocześnie zakres i tryb działania rady.

3. Członkowie prezydium rady uczestniczą w posiedzeniach senatu.";

24) w art. 32:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wydziałem szkoły kieruje dziekan przy współudziale prodziekanów oraz rady wydziału. Za zgodą rektora dziekan może dla współudziału w bieżącym kierowaniu sprawami wydziału powołać kolegium dziekańskie złożone z prodziekanów oraz przedstawiciela organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej. Przy rozpatrywaniu spraw dotyczących młodzieży w posiedzeniach i pracach kolegium dziekańskiego uczestniczą przedstawiciele organizacji młodzieżowych. Dziekan może powołać do kolegium kierowników niektórych podstawowych jednostek organizacyjnych wydziału.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do zakresu działania dziekana należy w szczególności:

1) kierowanie procesem nauczania i wychowania młodzieży oraz czuwanie, aby proces ten odbywał się w duchu socjalistycznym, patriotycznym i internacjonalistycznym,

2) organizowanie opracowywania szczegółowych programów nauczania, planu badań naukowych i rozwoju młodej kadry naukowej,

3) zapewnianie należytej obsady stanowisk naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach organizacyjnych wydziału,

4) opracowywanie szczegółowego planu i rozkładu zajęć wydziału,

5) kontrola wykonania planów zajęć, planów studiów i programów nauczania,

6) kontrola dyscypliny studiów,

7) sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem pracy naukowo-badawczej oraz kształceniem kadry naukowo-dydaktycznej,

8) czuwanie nad zaspokajaniem materialnych zdrowotnych i kulturalnych potrzeb studentów wydziału oraz nad rozdziałem stypendiów i innych świadczeń,

9) sprawowanie kontroli nad gospodarką środkami finansowymi przez jednostki organizacyjne wydziału.",

c) po ust. 5 dodaje się nowy ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Dziekan może na poszczególnych latach studiów powoływać rady pedagogiczne. W skład rady pedagogicznej wchodzą pracownicy szkoły i przedstawiciele organizacji młodzieżowych. Ogólną ilość członków rady ustala dziekan.",

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przepisy art. 21 ust. 6 i 7 oraz art. 31 stosuje się odpowiednio do dziekana.",

e) po ust. 6 dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

"7. W istotnych sprawach dotyczących warunków bytowych studentów, pracy wychowawczej wydziału, organizacji toku studiów i realizacji programu nauczania na wydziale - dziekan zasięga opinii rady wydziałowej dla spraw młodzieży. W skład rady wydziałowej dla spraw młodzieży wchodzą w 2/3 pracownicy szkoły powołani przez dziekana oraz w 1/3 studenci - przedstawiciele organizacji młodzieżowych. Ogólną liczbę członków rady określa oraz przewodniczącego rady powołuje dziekan za zgodą rektora.";

25) art. 33-35 otrzymują brzmienie:

"Art. 33. 1. Dziekana powołuje na czas oznaczony rektor za zgodą Ministra spośród profesorów lub docentów szkoły.

2. Rektor może w uzasadnionych przypadkach odwołać dziekana przed upływem okresu, na który został on powołany; obowiązany jest to uczynić na wniosek Ministra.

Art. 34. 1. Rektor na wniosek dziekana lub po zasięgnięciu jego opinii może powołać na czas oznaczony jednego lub kilku prodziekanów spośród profesorów, docentów lub starszych wykładowców szkoły.

2. Prodziekan jest stałym zastępcą i pomocnikiem dziekana.

3. W przypadku powołania kilku prodziekanów, podziału czynności między nimi dokonuje dziekan.

4. Przepis art. 33 ust. 2 stosuje się odpowiednio do prodziekana.

Art. 35. 1. Rada wydziału jest organem doradczym i opiniodawczym dziekana. Rada wydziału współdziała z dziekanem w organizowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i naukowej wydziału.

2. Dziekan zasięga opinii rady wydziału we wszystkich sprawach istotnych dla wydziału.

3. Udział rady wydziału w nadawaniu stopni naukowych i tytułów naukowych określają przepisy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.";

26) po art. 35 dodaje się nowy art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. W stosunku do międzywydziałowych i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych szkoły funkcje rady wydziału spełnia senat, jeżeli jednostki te nie posiadają własnych rad naukowych.";

27) art. 36 skreśla się;
28) w art. 37:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz: "etatowi", a po wyrazach: "jednostek organizacyjnych wydziału" dodaje się wyrazy: "przedstawiciel organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący wydziałowej rady dla spraw młodzieży",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W posiedzeniach i pracach rady wydziału uczestniczą przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych.",

c) w ust. 5 i 6 skreśla się wyraz: "wyższej";
29) w art. 38 w ust. 1, 2 i 3 wyraz: "senat" zastępuje się wyrazem: "rektor";
30) w art. 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektorów instytutów, kierowników katedr, dyrektora biblioteki głównej i kierowników innych jednostek organizacyjnych typu naukowo-dydaktycznego szkoły, nie będących wydziałami, powołuje na czas oznaczony rektor; jeżeli jednostka taka wchodzi w skład wydziału, instytutu lub biblioteki głównej, kierownika powołuje rektor po uprzednim zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora instytutu albo dyrektora biblioteki głównej.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy: "etatowy" i "wyższej",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor biblioteki głównej powinien posiadać kwalifikacje przewidziane dla bibliotekarzy dyplomowanych i stopień naukowy.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis art. 33 ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób wymienionych w ust. 1.",

e) ust. 5 skreśla się,
f) w ust. 7 wyraz: "Minister" zastępuje się wyrazem: "rektor";
31) po art. 40 dodaje się nowy art. 40a w brzmieniu:

"Art. 40a. W sprawach działalności politycznej i ideowo-wychowawczej organy szkoły współdziałają z organizacjami uczelnianymi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.";

32) art. 41 i 42 skreśla się, a art. 43 otrzymuje brzmienie:

"Art. 43. Minister określa czas trwania kadencji rektora i dziekana.";

33) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rektor kieruje administracją i gospodarką szkoły przy pomocy dyrektora administracyjnego, odpowiedzialnego przed rektorem za powierzony mu zakres działania.";

34) w art. 45 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: "W ramach szkoły mogą być tworzone jednostki organizacyjne nie będące jednostkami budżetowymi.";
35) art. 46 otrzymuje brzmienie:

"Art. 46. Rektor przedstawia senatowi co najmniej raz w roku sprawozdanie z zarządu sprawami finansowo-administracyjnymi i majątkowymi szkoły.";

36) art. 48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48. Minister określi w drodze rozporządzenia ramowe zasady organizacji administracji szkół oraz ogólne zasady gospodarki szkół, a także zakres i sposób wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkół i jednostek im podległych.";

37) w art. 49:
a) po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kandydat na studia w szkole wyższej powinien wykazywać się właściwą postawą moralną i obywatelską.";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister określa szczegółowe warunki i tryb przyjęć na studia w szkole wyższej.";

38) w art. 54 ust. 1 skreśla się wyrazy: "studia zawodowe";
39) po art. 55 dodaje się nowy art. 55a w brzmieniu:

"Art. 55a. 1. Szkoły wydają absolwentom studiów magisterskich dyplomy ukończenia studiów wyższych stwierdzające uzyskanie tytułu magistra, magistra-inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego tytułu ustalonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

2. Szkoły wydają absolwentom studiów zawodowych, prowadzonych w tych szkołach, dyplomy ukończenia wyższych studiów zawodowych; z otrzymaniem dyplomów może być połączone uzyskanie tytułów zawodowych, które może określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

3. Absolwentom studiów i kursów innych niż wymienione w ust. 1 i 2 szkoły wydają świadectwa o ukończeniu tych studiów i kursów.

4. Minister ustala bliższe określenie tytułów, o których mowa w ust. 1 i 2, w zależności od kierunku ukończonych studiów.";

40) art. 56 otrzymuje brzmienie:

"Art. 56. 1. Absolwenci studiów zawodowych, odbywanych w szkołach wyższych, lub studiów równorzędnych mogą być przyjmowani na studia w szkołach wyższych w celu uzyskania dyplomu magistra, magistra-inżyniera lub innego dyplomu równorzędnego.

2. Zasady przyjmowania absolwentów studiów, o których mowa w ust. 1, określa Minister.";

41) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organizację i porządek studiów ustali regulamin wydany przez Ministra.";

42) w art. 58 ust. 1, 2 i 3 wyrazy: "w art. 5" zastępuje się wyrazami: "w art. 55a";
43) art. 59 otrzymuje brzmienie:

"Art. 59. Do podstawowych obowiązków studenta należy:

1) zachowywanie postawy moralnej i obywatelskiej godnej studenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

2) systematyczne i pilne zdobywanie wiedzy w celu należytego przygotowania do pracy zawodowej oraz do aktywnego uczestniczenia w budowie socjalizmu,

3) ścisłe przestrzeganie przepisów regulujących porządek studiów oraz zarządzeń szkoły i organów zwierzchnich,

4) okazywanie należytego szacunku władzom szkoły oraz właściwe zachowywanie się względem przełożonych, personelu nauczającego i innych pracowników szkoły,

5) unikanie w postępowaniu swym wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności studenta,

6) przestrzeganie zasad koleżeńskiego współżycia,

7) poszanowanie mienia szkoły i przeciwdziałanie niewłaściwemu stosunkowi do niego.";

44) po art. 61 dodaje się nowy art. 61a w brzmieniu:

"Art. 61a. 1. Studenci przodujący w nauce mogą być wyróżniani i nagradzani.

2. Tryb i zasady nagradzania i wyróżniania studentów określi Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.";

45) w art. 66 ust. 1 pkt 3 skreśla się wyrazy: "poszczególnych katedrach, wydziałach lub innych";
46) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizacje młodzieżowe i zrzeszenia studenckie powinny współdziałać ze szkołą w ideowym wychowaniu młodzieży, ułatwiając jej przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa socjalistycznego, oraz rozwijać i pogłębiać jej zainteresowania w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu i turystyki.";

47) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opiekuna powołuje rektor spośród pracowników naukowo-dydaktycznych szkoły.";

48) art. 74 otrzymuje brzmienie:

"Art. 74. 1. W postępowaniu dyscyplinarnym orzekają komisje dyscyplinarne oraz odwoławcze komisje dyscyplinarne powołane przez rektora.

2. Osoby wchodzące w skład komisji są niezawisłe w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego.";

49) w art. 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rektora reprezentuje w postępowaniu dyscyplinarnym rzecznik.";

50) po art. 79 dodaje się nowy art. 79a w brzmieniu:

"Art. 79a. 1. W przypadku przewinień o szczególnej szkodliwości społecznej albo wystąpień przeciwko porządkowi publicznemu lub interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - rektor szkoły może skreślić uczestnika tych przewinień z listy studentów bez wszczynania postępowania dyscyplinarnego; uprawnienie to służy również Ministrowi.

2. Od decyzji rektora o skreśleniu z listy studentów służy odwołanie do Ministra.

3. Tryb postępowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1, określa Minister.";

51) w art. 82 wyraz: "wyboru" zastępuje się wyrazem: "powoływania", a na końcu zdania dodaje się wyrazy: "a także może określić rodzaje przewinień zagrożonych poszczególnymi karami dyscyplinarnymi.";
52) w art. 83:
a) w ust. 2 pkt 1 lit. c) skreśla się wyraz: "etatowego",
b) w ust. 4 wyrazy: "w art. 12 i 13" zastępuje się wyrazami: "w art. 10 i 11";
53) w art. 84:
a) w pkt 2 na końcu zdania dodaje się wyrazy: "w duchu socjalistycznych zasad współżycia w społeczeństwie",
b) treść pkt 2 oznacza się jako pkt 1, a treść pkt 1 oznacza się jako pkt 2;
54) w art. 85 na końcu zdania dodaje się wyrazy: "oraz wykazała zdolność do kształcenia i wychowywania studentów i młodej kadry naukowej";
55) art. 86 skreśla się;
56) art. 87 otrzymuje brzmienie:

"Art. 87. 1. Na stanowisko docenta można powołać osobę, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki oraz odpowiedni dorobek naukowy lub zawodowy, osiągnięty po uzyskaniu tego stopnia, i która wykazała się przygotowaniem do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej.

2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły można na stanowisko docenta powołać osobę, która, nie mając stopnia naukowego określonego w ust. 1 i stażu pracy na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowo-badawczego, posiada jednak osiągnięcia w pracy naukowej lub w twórczej pracy zawodowej niezbędne do pełnienia funkcji docenta.

3. Stopień naukowy doktora habilitowanego świadczy o posiadaniu dorobku naukowego wymaganego do zajęcia stanowiska docenta.";

57) w art. 88:
a) w ust. 1 po wyrazie: "dydaktycznej" dodaje się wyraz: "wychowawczej" oraz skreśla się wyraz: "wyższej",
b) w ust. 2 wyrazy: "wyższej szkoły zawodowej lub równorzędny" zastępuje się wyrazami: "studiów zawodowych odbywanych w szkołach wyższych lub studiów równorzędnych";
58) w art. 89:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na stanowisko adiunkta, starszego asystenta lub asystenta można powołać osobę, która wykazała się uzdolnieniami i zamiłowaniem do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowej",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister określa szczegółowe warunki, którym powinni odpowiadać kandydaci na adiunktów, starszych asystentów, asystentów, oraz warunki ich powoływania, zwalniania i awansowania, a także może określić przypadki, w których dla powołania na stanowisko adiunkta nie jest wymagane posiadanie stopnia naukowego doktora.",

c) po ust. 3 dodaje się nowe ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Łączny okres zatrudnienia na stanowiskach asystenta i starszego asystenta nie może przekraczać ośmiu lat.

5. W uzasadnionych przypadkach dla poszczególnych dziedzin lub kierunków studiów Minister może określić niższy łączny okres zatrudnienia niż wymieniony w ust. 4.";

59) art. 90 skreśla się;
60) w art. 93:
a) w ust. 2 wyraz: "magistra" zastępuje się wyrazami: "ukończenia studiów wyższych",
b) ust. 3 skreśla się;
61) w art. 94 ust. 1 skreśla się wyraz: "wyższej";
62) po art. 94 dodaje się nowy art. 94a w brzmieniu:

"Art. 94a. 1. W przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły można pełnienie obowiązków związanych ze stanowiskiem docenta, profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego powierzyć na określony czas jako docentowi kontraktowemu lub profesorowi kontraktowemu osobie, która, nie mając stopnia naukowego doktora lub tytułów naukowych określonych w art. 85, posiada jednak wystarczające osiągnięcia w pracy naukowej lub w twórczej pracy zawodowej niezbędne do pełnienia tych obowiązków.

2. W zakresie pracy naukowej i dydaktycznej, uczestniczenia w organach kolegialnych szkoły oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych szkoły wymienionych w art. 10 i 11 docent kontraktowy lub profesor kontraktowy posiada uprawnienia i obowiązki docenta, profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy szczególne uzależniają udział w pracach tych organów od posiadania odpowiedniego stopnia naukowego bądź tytułu naukowego.";

63) w art. 95:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz: "etatowego" oraz wyrazy: "adiunkta, starszego asystenta i asystenta",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Powołanie profesora kontraktowego, docenta kontraktowego, starszego asystenta i asystenta następuje na podstawie umowy o pracę.",

c) w ust. 3 po wyrazach: "pkt 2" dodaje się wyrazy: "3 lit. a),";
64) art. 96 otrzymuje brzmienie:

"Art. 96. 1. Na stanowiska profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i docenta powołuje Minister na wniosek rektora zaopiniowany przez radę wydziału (radę naukową) i senat lub z własnej inicjatywy.

2. W przypadku powoływania z własnej inicjatywy na stanowisko docenta kandydata, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego, Minister zasięga opinii Rady Głównej.";

65) w art. 97 na końcu zdania wyrazy: "w art. 83 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3" zastępuje się wyrazami: "w art. 83 ust. 2 pkt 2, 3 lit a), pkt 4 i 5 oraz ust. 3";
66) w art. 101:
a) w ust. 1 pkt 2 po wyrazach: "związanych z" dodaje się wyraz: "wychowaniem",
b) w ust. 2 skreśla się wyraz: "etatowych",
c) w ust. 3 skreśla się wyraz: "etatowego";
67) w art. 102:
a) w pkt 1 dodaje się na końcu zdania wyrazy: "w szkole socjalistycznej",
b) w pkt 3 wyraz: "dydaktyczne" zastępuje się wyrazem: "pedagogiczne";
68) w art. 104:
a) w ust. 1 po wyrazie: "zarobkowe" dodaje się wyrazy: "w rozmiarze ustalonym przez Ministra i" oraz skreśla się w pkt 1 wyraz: "etatowemu" oraz wyrazy: "rady wydziału i",
b) w ust. 1 pkt 2 wyrazy: "rady wydziału" zastępuje się wyrazem: "dziekana",
c) ust. 3 skreśla się;
69) w art. 105:
a) w ust. 3 skreśla się wyraz: "etatowego" wyraz: "senatów" zastępuje się wyrazem: "rektorów", a wyrazy: "rad wydziałów" zastępuje się wyrazem: "dziekanów",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie konieczności zapewnienia należytej obsady stanowisk pracowników naukowo-dydaktycznych w szkole, zniesienia lub przekształcenia szkoły albo też przeprowadzenia w szkole innych istotnych zmian organizacyjnych lub osobowych Minister może zarządzić przeniesienie mianowanego pracownika naukowo-dydaktycznego, który nie wyraził na to zgody. Przeniesienie profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub docenta następuje po zasięgnięciu opinii Rady Głównej.",

c) w ust. 6 skreśla się wyrazy: "do wyższej szkoły zawodowej, jak również";
70) w art. 106:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz: "etatowego",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja do spraw rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej przeprowadza ocenę pracy starszych asystentów i asystentów, zwłaszcza w zakresie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i podnoszenia kwalifikacji naukowych.";

71) art. 109 otrzymuje brzmienie:

"Art. 109. Pracownik naukowo-dydaktyczny może być na swój wniosek lub na wniosek rektora zwolniony od zajęć dydaktycznych i organizacyjnych dla prowadzenia pracy naukowej. Zwolnienia na okres nie przekraczający jednego semestru udziela rektor, na czas dłuższy - Minister";

72) w art. 110 skreśla się wyraz: "etatowy", wyrazy: "zaopiniowany przez senat" oraz wyrazy: "i senatu";
73) w art. 113:
a) w ust. 1 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) w razie stwierdzenia nieprzydatności do pracy naukowo-dydaktycznej w szkole,",

b) po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pracownika naukowo-dydaktycznego można zwolnić z zajmowanego stanowiska w przypadku zniesienia lub przekształcenia szkoły albo też przeprowadzenia w szkole innych istotnych zmian organizacyjnych. W tym przypadku pracownikowi należy zaproponować pracę zgodną z jego kwalifikacjami.",

c) w ust. 3 wyraz: "senatu" zastępuje się wyrazem: "rektora" oraz skreśla się wyrazy: "etatowego" i "etatowym",
d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Wniosek w sprawie zwolnienia pracownika naukowo-dydaktycznego z zajmowanego stanowiska z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 4 i ust. 1a rektor kieruje do Ministra, który zasięga w tej sprawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej. Tryb i zasady działania oraz skład Komisji Kwalifikacyjnej określa Minister w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz po zasięgnięciu opinii Rady Głównej.",

e) w ust. 6 po wyrazach: "lub dydaktyczna" dodaje się wyrazy: "albo oddziaływanie wychowawcze",
f) w ust. 7 skreśla się pkt 4,
g) w ust. 8 skreśla się wyrazy: "w wyjątkowych przypadkach",
h) ust. 9 skreśla się,
i) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Rozwiązanie stosunku służbowego z pracownikiem naukowo-dydaktycznym w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3, ust 1a lub ust. 8 następuje na koniec roku szkolnego, po uprzednim wypowiedzeniu, którego okres powinien wynosić trzy miesiące kalendarzowe, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 4 po upływie trzech miesięcy kalendarzowych, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano prawomocne orzeczenie lub decyzję (ust. 4 i ust. 5a).",

j) w ust. 11 wyraz: "trzymiesięcznym" zastępuje się wyrazem: "sześciomiesięcznym";
74) po art. 113 dodaje się art. 113a w brzmieniu:

"Art. 113a. Do pracowników naukowo-dydaktycznych mianowanych i kontraktowych szkoły stosuje się odpowiednio przepisy art. 114 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6).";

75) art. 114 skreśla się:
76) w art. 118:
a) w ust. 2 wyrazy: "wybiera senat" zastępuje się wyrazami: "powołuje rektor" oraz skreśla się wyraz: "etatowych",
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy: "spośród kandydatów, wysuniętych przez Radę Główną" i wyraz: "etatowy";
77) w art. 121 ust. 1 skreśla się wyraz: "etatowy" oraz wyrazy: "w wyższej szkole zawodowej";
78) w art. 125:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rektor może zawiesić w czynnościach pracownika naukowo-dydaktycznego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie pracownika od wykonywania obowiązków w szkole.W sprawach nie cierpiących zwłoki rektor może zawiesić pracownika naukowo-dydaktycznego, choćby postępowanie dyscyplinarne nie było jeszcze wszczęte.",

b) po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Uprawnienia określone w ust. 1 i 2 służą również Ministrowi.";

79) w art. 127 po wyrazie: "skład" dodaje się wyrazy: "i właściwość";
80) w art. 130 ust. 1 wyrazy: "przepisu art. 2 ust. 1 i 2 nie stosuje się" zastępuje się wyrazami: "przepisu art. 2 ust. 1 nie stosuje się.";
81) w art. 131 wyrazy: "w art. 5 ust. 1" zastępuje się wyrazami: "w art. 55a".
Art.  2.

Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w szkołach wyższych i w wyższych szkołach zawodowych stanowiska rektorów, prorektorów, dziekanów i prodziekanów oraz kierowników jednostek organizacyjnych typu naukowego, dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego - pozostają na swych stanowiskach do czasu obsadzenia tych stanowisk w trybie i na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie.

Art.  3.
1. Wyższe szkoły zawodowe stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy szkołami wyższymi.
2. W terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy szkoły, o których mowa w ust. 1, ukonstytuują organy kolegialne zgodnie z przepisami dotyczącymi szkół wyższych w tym zakresie.
Art.  4.

Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.

Art.  5.
1. W ustawie z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. z 1967 r. Nr 15, poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 po wyrazach: "poz. 114" wprowadza się wyrazy: "z późniejszymi zmianami";
2) w art. 2 ust. 2 wyrazy: "w art. 5 ust. 3" zastępuje się wyrazami: "w art. 55a ust. 4";
3) w art. 5 ust. 2 skreśla się;
4) art. 6 skreśla się;
5) w art. 9 i 10 wyraz: "etatowego" skreśla się;
6) art. 14 skreśla się;
7) w art. 15 skreśla się wyrazy: "i wyższych szkołach zawodowych".
2. Minister Kultury i Sztuki ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.
Art.  6.
1. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. Nr 14, poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Akademie wojskowe i wyższe szkoły oficerskie są szkołami wyższymi w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym.";

2) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Akademia wojskowa może być szkołą wielowydziałową, jednowydziałową lub bezwydziałową.",

b) w ust. 2 wyrazy: "dziedzinom studiów, a wyjątkowo" zastępuje się wyrazami: "kierunkom studiów lub", a wyrazy: "w danej dziedzinie studiów" zastępuje się wyrazami: "w ramach danego kierunku studiów";
3) w art. 20 ust. 1 wyrazy: "stopień naukowy docenta" zastępuje się wyrazami: "stopień naukowy doktora habilitowanego";
4) w art. 36 wyrazy: "honorowego" i "honorowy" skreśla się;
5) art. 42 skreśla się;
6) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego można powołać osobę, która posiada:

1) kwalifikacje ideowe i moralne niezbędne do wykonywania funkcji nauczyciela i wychowawcy w duchu socjalistycznych zasad współżycia w społeczeństwie,

2) określone w ustawie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne, lub zawodowe.";

7) w art. 45:
a) w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy: "oraz wykazała zdolność do kształcenia i wychowania słuchaczy i młodej kadry naukowej.",
b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami wyższej szkoły wojskowej można pełnienie obowiązków związanych ze stanowiskiem profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego powierzyć na określony czas osobie, która nie mając stopnia naukowego doktora lub tytułów naukowych określonych w ust. 1 posiada jednak wystarczające osiągnięcia w pracy naukowej lub w twórczej pracy zawodowej, niezbędne do pełnienia funkcji profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego.

3. W zakresie pracy naukowej i dydaktycznej, uczestniczenia w organach kolegialnych szkoły oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych szkoły osoba, której powierzono pełnienie funkcji profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego, posiada uprawnienia i obowiązki profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy szczególne uzależniają udział w pracach tych organów od posiadania odpowiedniego stopnia lub tytułu naukowego.

4. Osoba cywilna, której powierzono pełnienie obowiązków profesora stosownie do ust. 2, jest profesorem kontraktowym w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.";

8) w art. 46:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na stanowisko docenta można powołać osobę, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki oraz odpowiedni dorobek naukowy lub zawodowy osiągnięty po uzyskaniu tego stopnia i która wykazała się przygotowaniem do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej.",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Stopień naukowy doktora habilitowanego świadczy o posiadaniu dorobku naukowego wymaganego do zajęcia stanowiska docenta.

4. Przepisy art. 45 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do pełnienia obowiązków związanych ze stanowiskiem docenta.";

9) w art. 47:
a) w ust. 1 po wyrazach: "prowadzenia pracy dydaktycznej" dodaje się wyrazy: "i wychowawczej",
b) w ust. 2 wyrazy: "wyższej szkoły zawodowej lub równorzędny" zastępuje się wyrazami: "studiów zawodowych odbywanych w szkołach wyższych lub studiów równorzędnych";
10) skreśla się:
a) w art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 2 oraz w art. 19 ust. 1 i 2 wyraz: "etatowym",
b) w art. 14 ust. 2 i art. 17 ust. 2 wyraz: "etatowi",
c) w art. 43 ust. 2 pkt 3, w art. 46 ust. 2 i w art. 52 ust. 2 wyraz: "etatowego".
2. Minister Obrony Narodowej ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.
Art.  7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.