Art. 8. - Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.14.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1965 r.
Art.  8.

W dekrecie z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 98, Nr 36, poz. 164, z 1959 r. Nr 14, poz. 75 i z 1961 r. Nr 6, poz. 39) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Żołnierzom, którzy bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej wykonywali pracę naukową, przysługuje dodatek do renty w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin."