Art. 2. - Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.14.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1965 r.
Art.  2.
1.
Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowiska rektorów i prorektorów zachowują te stanowiska do czasu upływu kadencji.
2.
Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie ustawy stanowiska dziekanów i prodziekanów pozostają na tych stanowiskach do czasu upływu dwuletniej kadencji.
3.
W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy senaty, rady wydziału i inne organy kolegialne szkół wyższych ukonstytuują się zgodnie z nowymi przepisami o ich składzie.