Art. 1. - Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.14.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1965 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. z 1958 r. Nr 68, poz. 336, z 1960 r. Nr 9, poz. 56, Nr 10, poz. 64 i z 1962 r. Nr 20, poz. 88) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w tytule ustawy wyrazy "o szkołach wyższych" zastępuje się wyrazami "o szkolnictwie wyższym";
2)
art. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"Art. 1. 1. Szkolnictwo wyższe obejmuje szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe.

2. Szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe aktywnie uczestniczą w budowie socjalizmu w Polsce Ludowej przez kształcenie i wychowywanie kadr inteligencji zawodowej, prowadzenie badań naukowych, rozwijanie i pielęgnowanie kultury narodowej, współdziałanie w rozwoju postępu technicznego.

3. Szkoły wyższe kształcą i wychowują kadry wysoko kwalifikowanych specjalistów, przygotowanych do wykonywania zawodów wymagających naukowego opanowania określonej dziedziny wiedzy, do pracy naukowej i dydaktyczno-naukowej.

4. Wyższe szkoły zawodowe kształcą i wychowują kadry wysoko kwalifikowanych specjalistów dla potrzeb gospodarki i kultury narodowej według odrębnych programów nauczania.

5. Ilekroć dalsze przepisy ustawy mówią o szkole bez bliższego określenia, oznacza to zarówno szkołę wyższą, jak i wyższą szkołę zawodową.

Art. 2. 1. Szkołę tworzy, przekształca i znosi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

2. Rada Ministrów określa nazwę, siedzibę i kierunek naukowy szkoły.

3. Wyższa szkoła zawodowa może być organizacyjnie powiązana ze szkołą wyższą.

4. Szkoła posiada osobowość prawną; nie dotyczy to wyższej szkoły zawodowej powiązanej organizacyjnie ze szkołą wyższą.";

3)
w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Nazwa wyższej szkoły zawodowej powinna zawierać określenie: wyższa szkoła zawodowa lub inne określenie wskazujące charakter szkoły.";

4)
po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. Nauczanie w szkołach może być prowadzone systemem studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych.";

5)
art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Szkoły wyższe wydają absolwentom dyplomy ukończenia studiów stwierdzające uzyskanie tytułu magistra, magistra-inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego tytułu ustalonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

2. Wyższe szkoły zawodowe i studia zawodowe w szkołach wyższych wydają absolwentom dyplomy ukończenia wyższej szkoły zawodowej lub studiów zawodowych; z otrzymaniem dyplomów może być połączone uzyskanie tytułów zawodowych, które określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

3. Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami ustala bliższe określenie tytułów, o których mowa w ust. 1 i 2, w zależności od kierunku ukończonych studiów.";

6)
po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. 1. Wydziały i inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które odpowiadają warunkom określonym w przepisach o stopniach naukowych i tytułach naukowych, mają prawo nadawania stopni naukowych na zasadach określonych w tych przepisach.

2. Szkoły wyższe, których jednostki organizacyjne uprawnione są do nadawania stopni naukowych, mają prawo nadawania tytułu honorowego doktora honoris causa.

3. Tytuł honorowy doktora honoris causa może być nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej, jak również wybitnym zagranicznym uczonym i mężom stanu.

4. Tytuł honorowy doktora honoris causa nadaje senat za zgodą Ministra Szkolnictwa Wyższego.";

7)
w art. 5:
a)
w ust. 2 pkt 4 wyrazy "placówkami naukowymi" zastępuje się wyrazem "instytucjami",
b)
w ust. 7 wyrazy "art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 2 pkt 1-5 i art. 18 ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5",
c)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia poddać szkołę nadzorowi innego ministra lub innego naczelnego organu administracji państwowej, niż to wynika z przepisów ust. 1 i 6; przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.";

8)
w ust. 6:
a)
w ust. 3 pkt 4 wyrazy "placówkami naukowymi" zastępuje się wyrazami "instytucjami",
b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Udział Rady Głównej w nadawaniu stopni naukowych i tytułów naukowych określają przepisy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.";

9)
tytuł działu II otrzymuje brzmienie: "Ustrój szkoły";
10)
w tytułach rozdziałów 1-3 działu II skreśla się wyraz "wyższej";
11)
art. 8-11 otrzymują brzmienie:

"Art. 8. 1. Szkoła może być szkołą wielowydziałową lub jednowydziałową.

2. Wydziały są jednostkami organizacyjnymi pracy naukowej i dydaktycznej; wydziały odpowiadają głównym dziedzinom studiów, a wyjątkowo - grupom pokrewnych specjalności w danej dziedzinie studiów.

3. Wydziały mogą być dzielone na oddziały lub sekcje.

Art. 9. Jednostkami organizacyjnymi pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej są w szkole wyższej ponadto:

1) instytuty,

2) katedry,

3) samodzielne zakłady,

4) zakłady (kliniki) stanowiące jednostki pomocnicze,

5) laboratoria, pracownie, stacje badawcze i doświadczalne, biblioteki, ogrody botaniczne, muzea, obserwatoria i inne,

6) studia specjalne.

Art. 10. 1. Jednostki organizacyjne wymienione w art. 9 mogą być tworzone w ramach wydziału albo jako jednostki międzywydziałowe lub pozawydziałowe.

2. Instytuty, zakłady i inne jednostki organizacyjne mogą być również tworzone:

1) jako jednostki międzyuczelniane lub

2) jako jednostki działające w powiązaniu z placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, instytutami naukowo-badawczymi, zakładami produkcyjnymi lub innymi instytucjami państwowymi albo społecznymi.

3. Wydziały i inne jednostki organizacyjne mogą być tworzone także poza siedzibą szkoły.

Art. 11. 1. W szkołach w ramach wydziału lub poza wydziałami mogą być prowadzone studia dla pracujących, studia zawodowe, podyplomowe studia i kursy doskonalenia zawodowego, studia doktoranckie oraz inne studia i kursy specjalne.

2. Studia i kursy mogą być również organizowane jako samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego. Studia i kursy jako samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego tworzy, określa ich strukturę i organizację oraz znosi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.";

12)
art. 12 i 13 skreśla się;
13)
w art. 14:
a)
w ust. 1 wyrazy "oraz ma" zastępuje się wyrazami "i może mieć",
b)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "na zasadach ustalonych w statucie szkoły";
14)
art. 15-18 otrzymują brzmienie:

"Art. 15. 1. Jednostki organizacyjne szkoły wyższej wymienione w art. 8, 9, art. 10 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 14 tworzy, przekształca i znosi Minister na wniosek lub po zasięgnięciu opinii senatu; w zarządzeniu o utworzeniu jednostki określa się jej szczegółowe zadania oraz podporządkowanie.

2. Utworzenie, przekształcenie lub zniesienie jednostki organizacyjnej określonej w art. 10 ust. 2 pkt 2 oraz określenie zasad powiązania następuje na podstawie porozumienia zainteresowanych naczelnych organów administracji państwowej i instytucji.

3. Minister może na zasadach przez siebie ustalonych upoważnić rektora do tworzenia, przekształcania i znoszenia jednostek organizacyjnych, określonych w art. 9 pkt 3-6 oraz w art. 14 ust. 2.

Art. 16. W celu zbadania efektywności nowych form organizacji nauki i nauczania Minister może po zasięgnięciu opinii senatu i Rady Głównej wprowadzić w poszczególnych szkołach wyższych strukturę organizacyjną odmienną od ustalonej w niniejszym rozdziale.

Art. 17. Jednostki organizacyjne wyższej szkoły zawodowej, zasady ich tworzenia, zakres ich zadań oraz podporządkowanie określa Minister.

Art. 18. Szkoły posiadają jednostki administracyjne, gospodarcze i usługowe.";

15)
po art. 18 dodaje się art. 18a:

"Art. 18a. Szczegółową organizację szkoły wyższej może określić statut uchwalony przez senat i zatwierdzony przez Ministra.";

16)
w art. 20:
a)
w ust. 2, 3 i 5 po wyrazie "szkoły" i "szkole" dodaje się wyraz "wyższej",
b)
w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dokonywanie rozdziału środków budżetowych między jednostki organizacyjne szkoły wyższej oraz kierowanie administracją i gospodarką szkoły wyższej i dysponowanie środkami materialnymi w ramach obowiązujących przepisów i zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami Ministra.";

17)
w art. 21:
a)
ust. 2 i 6 skreśla się,
b)
w ust. 3 po wyrazie "docent" dodaje się wyraz "etatowy",
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wyboru rektora dokonuje się w maju tego roku, w którym kończy się kadencja rektora; dzień 1 września jest początkiem, a dzień 31 sierpnia - końcem kadencji rektora.",

d)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli stanowisko rektora zwolni się w czasie trwania kadencji, dokonuje się w ciągu miesiąca wyboru nowego rektora na czas do końca kadencji poprzedniego rektora. Wyboru nowego rektora nie dokonuje się, jeżeli do końca kadencji poprzedniego rektora pozostaje okres nie przekraczający 6 miesięcy; funkcje rektora wykonuje w tym czasie prorektor, a jeżeli jest dwóch lub więcej prorektorów - prorektor wyznaczony przez senat.";

18)
w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za zgodą Ministra można powołać dwóch lub więcej prorektorów; w tym przypadku podziału czynności między nimi dokonuje rektor.";

19)
w art. 26:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zakresu działania senatu należy w szczególności:

1) występowanie z inicjatywą i wypowiadanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących organizacji i rozwoju szkoły wyższej oraz jej funkcjonowania w zakresie naukowym, dydaktycznym i wychowawczym,

2) rozpatrywanie sprawozdań rektora, czuwanie nad realizacją zadań szkoły wyższej i jej jednostek organizacyjnych oraz ocena wyników ich pracy,

3) zatwierdzanie uchwał rad wydziałów w sprawach realizacji planów studiów i programów nauczania,

4) czuwanie nad działalnością wychowawczą szkoły oraz zaspokajaniem potrzeb kulturalnych i bytowych młodzieży studiującej,

5) uchwalanie projektu budżetu szkoły wyższej i opiniowanie projektów rozdziału środków budżetowych między wydziały i pozawydziałowe jednostki organizacyjne,

6) występowanie z wnioskiem lub opiniowanie wniosków rad wydziałów i rad innych jednostek organizacyjnych w sprawie obsadzania stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych szkoły wyższej,

7) wydawanie opinii lub występowanie z wnioskami w sprawie powoływania na stanowiska profesorów i docentów etatowych,

8) czuwanie nad rozwojem młodej kadry naukowej.",

b)
w ust. 3 po wyrazach "rady wydziału" dodaje się wyrazy "lub rady innej jednostki organizacyjnej";
20)
art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 1. W skład senatu wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, po jednym przedstawicielu każdej rady wydziału, dyrektor biblioteki głównej, dyrektor administracyjny oraz przedstawiciele następujących dwóch grup pracowników naukowo-dydaktycznych:

1) wykładowców,

2) adiunktów, starszych asystentów i asystentów.

2. Za zgodą Ministra senat może powołać do swojego składu także kierowników wszystkich lub niektórych międzywydziałowych i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych.

3. Liczbę przedstawicieli wymienionych w ust. 1 grup pracowników naukowo-dydaktycznych w granicach od 2 do 8 łącznie określa rektor, biorąc przy tym w szczególności pod uwagę liczebność tych grup w danej szkole wyższej.

4. W szkołach wyższych jednowydziałowych do senatu zamiast jednego przedstawiciela rady wydziału wchodzi 3 przedstawicieli tej rady oraz jeden lub dwaj przedstawiciele poszczególnych grup pracowników naukowo-dydaktycznych, o których mowa w ust. 1. Liczbę przedstawicieli poszczególnych grup pracowników naukowo-dydaktycznych określa rektor, kierując się przesłankami określonymi w ust. 3.

5. Wyboru przedstawicieli rad wydziałów i wymienionych w ust. 1 grup pracowników naukowo-dydaktycznych dokonuje się co dwa lata przed końcem roku szkolnego; w miarę potrzeby dokonuje się wyborów uzupełniających do upływu okresu dwuletniego.

6. W posiedzeniach i pracach senatu uczestniczy przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.

7. Za zgodą rektora w posiedzeniach senatu mogą brać udział również inne osoby ze szkoły wyższej lub spoza szkoły.";

21)
w art. 30:
a)
w ust. 1 wyrazy "pomocniczych pracowników nauki" zastępuje się wyrazami "rozwoju młodej kadry naukowej",
b)
ust. 2 skreśla się;
22)
w art. 31 ust. 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) dokonywanie rozdziału środków budżetowych między katedry i inne jednostki organizacyjne wydziału.";

23)
w art. 32:
a)
w ust. 1 wyrazy "lat 2" zastępuje się wyrazami "lat 3",
b)
w ust. 2 wyrazy "art. 21 ust. 4-8" zastępuje się wyrazami "art. 21 ust. 4, 5, 7 i 8";
24)
w art. 34:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Do zakresu działania rady wydziału należy w szczególności:

1) występowanie z inicjatywą i wypowiadanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju i organizacji wydziału i jego funkcjonowania w zakresie naukowym, dydaktycznym i wychowawczym,

2) czuwanie nad realizacją zadań wydziału, rozpatrywanie sprawozdań poszczególnych katedr i innych jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład wydziału oraz ocena wyników ich pracy,

3) uchwalanie szczegółowych programów nauczania,

4) koordynowanie planów naukowo-badawczych katedr i ocena ich realizacji,

5) czuwanie nad rozwojem młodej kadry naukowej wydziału oraz wydawanie opinii lub zgłaszanie wniosków w sprawie powoływania i zwalniania adiunktów, starszych asystentów i asystentów,

6) czuwanie nad przebiegiem praktyk studenckich,

7) czuwanie nad działalnością wychowawczą wydziału oraz zaspokajaniem kulturalno-bytowych potrzeb młodzieży studiującej,

8) podejmowanie uchwał w sprawie powierzania zleconych zajęć dydaktycznych osobom spoza wydziału,

9) wypowiadanie opinii lub zgłaszanie wniosków w sprawie obsady stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych wydziału, w sprawie powoływania na stanowiska profesorów, docentów etatowych i wykładowców,

10) opiniowanie projektów rozdziału środków budżetowych między poszczególne katedry i inne jednostki organizacyjne wydziału,

11) występowanie z wnioskami lub wypowiadanie opinii w sprawach tworzenia, przekształcania i znoszenia katedr oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład wydziału oraz w sprawach obsadzania stanowisk kierowników tych jednostek.

3. Udział rady wydziału w nadawaniu stopni naukowych i tytułów naukowych określają przepisy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.",

b)
w ust. 5 po wyrazach "W stosunku do" dodaje się wyrazy "międzywydziałowych i";
25)
w art. 36:
a)
ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. W skład rady wydziału wchodzą: dziekan, prodziekani, profesorowie i docenci etatowi, kierownicy naukowych i dydaktycznych jednostek organizacyjnych wydziału oraz przedstawiciele następujących grup pracowników naukowo-dydaktycznych wydziału:

1) wykładowców,

2) adiunktów, starszych asystentów i asystentów.

2. Liczbę przedstawicieli wymienionych w ust. 1 grup pracowników naukowo-dydaktycznych w granicach od 2 do 8 łącznie określa rektor, biorąc przy tym w szczególności pod uwagę liczebność tych grup na danym wydziale.

3. Przepisy art. 28 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. W posiedzeniach i pracach rady wydziału uczestniczy przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.",

b)
w ust. 5 skreśla się wyrazy "stały" i "będący samodzielnym pracownikiem nauki", a po wyrazie "szkoły" dodaje się wyraz "wyższej",
c)
ust. 6 skreśla się,
d)
w ust. 7 po wyrazie "szkoły" dodaje się wyraz "wyższej",
e)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Rada wydziału, w której skład wchodzi więcej niż 15 członków, może za zgodą rektora przekazać załatwianie w jej imieniu określonych spraw zespołom składającym się z osób wybranych spośród członków rady wydziału.";

26)
art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. 1. Senat może powoływać rady oddziałów, sekcji, instytutów i studiów.

2. W międzywydziałowych i pozawydziałowych instytutach i innych jednostkach organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych senat powołuje rady naukowe.

3. Skład i zakres działania rad, o których mowa w ust. 1 i 2, określa senat; senat może przekazać radzie międzywydziałowej lub pozawydziałowej jednostki organizacyjnej wszystkie lub niektóre kompetencje rady wydziału, odnoszące się do tych jednostek.

4. Przepis art. 36 ust. 8 stosuje się odpowiednio do rad określonych w ust. 1 i 2.

5. Zasady powoływania rad, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Minister.";

27)
w art. 39:
a)
w ust. 2 wyrazy "samodzielny pracownik nauki" zastępuje się wyrazami "profesor lub docent etatowy, a w przypadkach wyjątkowych uzasadnionych sytuacją kadrową szkoły wyższej kierownictwo katedry może być powierzone na czas określony starszemu wykładowcy",
b)
w ust. 3 wyrazy "w art. 128 ust. 2 i 3" skreśla się,
c)
w ust. 4 po wyrazie "szkoły" dodaje się wyraz "wyższej",
d)
dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. W wyjątkowych przypadkach Minister z własnej inicjatywy może powołać kierownika katedry, dyrektora instytutu i dyrektora biblioteki głównej po zasięgnięciu opinii Rady Głównej.

6. W wyjątkowych przypadkach na stanowisko dyrektora biblioteki głównej można powołać osobę, która nie odpowiada warunkom określonym w ust. 3, lecz posiada dostateczne przygotowanie dla wykonywania funkcji dyrektora biblioteki głównej.

7. Przy powoływaniu na funkcje kierowników (dyrektorów) niektórych jednostek organizacyjnych Minister może zarządzić przeprowadzenie konkursu określając jego warunki i przebieg.";

28)
po art. 39 dodaje się art. 39a, 39b i 39c w brzmieniu:

"Art. 39a. 1. Wyższą szkołą zawodową kieruje rektor, którego powołuje i odwołuje Minister po zasięgnięciu opinii Rady Głównej.

2. Minister może na wniosek lub po zasięgnięciu opinii rektora powołać i odwołać w trybie określonym w ust. 1 jednego lub więcej prorektorów.

3. Przepisy art. 20 i 25 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zakresu działania rektora i prorektora wyższej szkoły zawodowej.

Art. 39b. 1. W wielowydziałowej wyższej szkole zawodowej wydziałem kieruje dziekan, którego powołuje i odwołuje Minister na wniosek lub po zasięgnięciu opinii rektora.

2. Minister może na wniosek lub po zasięgnięciu opinii rektora powołać prodziekana.

3. Przepisy art. 31 i 33 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zakresu działania dziekana i prodziekana w wyższej szkole zawodowej.

4. Kierowników innych jednostek organizacyjnych wyższej szkoły zawodowej powołuje i odwołuje rektor.

Art. 39c. Minister określa w drodze rozporządzenia organy kolegialne wyższej szkoły zawodowej, ich skład, sposób powoływania oraz zakres ich działania.";

29)
w art. 40:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor administracyjny kieruje jednostkami administracyjnymi, gospodarczymi i usługowymi szkoły w zakresie i w sposób ustalony przez rektora w oparciu o rozporządzenie wydane na podstawie art. 44.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora administracyjnego powołuje i odwołuje Minister na wniosek lub po zasięgnięciu opinii rektora, a kwestora - rektor za zgodą Ministra.";

30)
art. 43 otrzymuje brzmienie:

"Art. 43. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia darowizny lub zapisu albo przyjęcie lub odrzucenie spadku wymaga zezwolenia Ministra. Zezwolenia jednakże nie wymaga darowizna dokonana przez jednostkę gospodarki uspołecznionej.";

31)
rozdziały 1 i 2 działu III łączy się w jeden rozdział o tytule "Studia";
32)
w art. 45:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister może w przypadku zasługującym na szczególne uwzględnienie zezwolić na dopuszczenie do studiów osoby, która nie odpowiada warunkom określonym w ust. 1, lecz wykazuje dostateczny stopień przygotowania do studiów wyższych.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister ustala w ramach narodowych planów gospodarczych, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, liczbę studentów przyjmowanych w danym roku szkolnym na poszczególne kierunki studiów w poszczególnych szkołach.";

33)
w art. 48:
a)
skreśla się ust. 1, 3, 4 i 5,
b)
w ust. 2 dodaje się na końcu zdanie "Przepis art. 45 ust. 2a stosuje się odpowiednio.";
34)
po art. 48 dodaje się nowe art. 48a, 48b, 48c i 48d w brzmieniu:

"Art. 48a. Osoba, która ukończyła studia w szkole wyższej lub odpowiada innym warunkom niezbędnym dla uzyskania stopnia naukowego doktora, określonym w przepisach o stopniach naukowych i tytułach naukowych, może być przyjęta na studia doktoranckie, których celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Art. 48b. 1. Zasady przyjmowania na studia zawodowe, studia podyplomowe i kursy doskonalenia zawodowego, studia i kursy specjalne oraz na inne studia i kursy, jak również prawa i obowiązki osób uczęszczających na te studia i kursy - określa Minister.

2. Zasady odbywania studiów doktoranckich określają przepisy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

Art. 48c. Przepisy dotyczące studentów stosuje się odpowiednio do osób uczęszczających na studia i kursy, o których mowa w art. 48b, o ile przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze nie stanowią inaczej.

Art. 48d. 1. Absolwenci wyższych szkół zawodowych oraz studiów zawodowych zorganizowanych w szkołach wyższych mogą być przyjmowani do szkół wyższych w celu uzyskania dyplomu magistra, magistra-inżyniera lub innego dyplomu równorzędnego.

2. Zasady przyjmowania absolwentów wyższych szkół zawodowych do szkół wyższych określa Minister.";

35)
art. 50 skreśla się;
36)
art. 51 otrzymuje brzmienie:

"Art. 51. 1. Dyplomy i tytuły uzyskane za granicą mogą być uznane w drodze nostryfikacji za równorzędne z dyplomami i tytułami określonymi w art. 4.

2. Dyplomy i tytuły uzyskane za granicą są uznawane za równorzędne z dyplomami i tytułami określonymi w art. 4 na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.

3. Minister Szkolnictwa Wyższego określi w drodze rozporządzenia zasady uznawania w drodze nostryfikacji dyplomów i tytułów uzyskanych za granicą za równorzędne z dyplomami i tytułami określonymi w art. 4.";

37)
w art. 53 dodaje się na końcu wyrazy "oraz innych studiów i kursów określonych przez Ministra";
38)
w art. 57 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) obowiązki zakładów pracy w zakresie przyjmowania studentów na praktyki objęte planem studiów, jak również na praktyki określone w art. 45 ust. 2, warunki odbywania tych praktyk oraz obowiązki zakładów pracy i szkół w stosunku do studentów odbywających praktyki.";

39)
w art. 59 ust. 1 pkt 1 wyrazy "organizacji politycznych" zastępuje się wyrazami "organizacji ideowo-wychowawczych";
40)
w art. 61 ust. 2 wyraz "senat" zastępuje się wyrazem "rektor";
41)
art. 62 skreśla się;
42)
w art. 64:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prawa i obowiązki opiekuna organizacji studenckich, rektora i senatu w stosunku do organizacji studenckich",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zasady rozwiązywania organizacji studenckich oraz tryb ich likwidacji";

43)
art. 65 otrzymuje brzmienie:

"Art. 65. Zasady odbywania zgromadzeń studenckich i członków organizacji studenckich na terenie szkoły, domu studenckiego i innych pomieszczeń szkoły określi w drodze rozporządzenia Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.";

44)
w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie wymierzenia kary wymienionej w ust. 1 pkt 3 student zostaje również zawieszony w prawach członka organizacji studenckiej.";

45)
w art. 68 ust. 1 wyrazy "pracowników nauki, wykładowców" zastępuje się wyrazami "profesorów, docentów etatowych, wykładowców, adiunktów, starszych asystentów";
46)
w art. 69 skreśla się zdanie drugie;
47)
w art. 70 ust. 1 wyrazy "pracowników nauki i wykładowców" zastępuje się wyrazami "profesorów, docentów etatowych, wykładowców i adiunktów";
48)
w art. 72 skreśla się ust. 2;
49)
skreśla się dział IV o stopniach naukowych (art. 77-87);
50)
tytuł działu V otrzymuje brzmienie: "Pracownicy naukowo-dydaktyczni i inni pracownicy szkoły";
51)
rozdziałowi 1 działu V nadaje się następujące brzmienie:

"Rozdział 1.

Stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych.

Art. 88 1. Osoby zatrudnione w szkole w zakresie nauczania i pracy naukowo-badawczej lub nauczania są pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

2. Stanowiskami pracowników naukowo-dydaktycznych w szkole są stanowiska:

1) a) profesora zwyczajnego,

b) profesora nadzwyczajnego,

c) docenta etatowego;

2) a) starszego wykładowcy,

b) wykładowcy;

3) a) adiunkta,

b) starszego asystenta,

c) asystenta;

4) a) bibliotekarza dyplomowanego,

b) dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej;

5) a) lektora (nauczyciela języków),

b) nauczyciela przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych,

c) nauczyciela wychowania fizycznego.

3. Minister może utworzyć także inne stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych w grupach stanowisk wymienionych w ust. 2 pkt 2-5.

4. Dla wykonywania przez szkołę lub jednostkę organizacyjną określoną w art. 10 i 11 zadań w zakresie pracy naukowo-badawczej - Minister może utworzyć także przewidziane w przepisach o Polskiej Akademii Nauk i o instytutach naukowo-badawczych stanowiska pracowników naukowo-badawczych i określić ich udział w organach kolegialnych szkoły. Do osób zatrudnionych na tych stanowiskach stosuje się odpowiednio powołane przepisy, dotyczące kwalifikacji, warunków zatrudnienia oraz praw i obowiązków pracowników naukowo-badawczych.

5. Ilekroć w przepisach ustawy mowa jest o wykładowcy bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć również starszego wykładowcę.

Art. 89. Na stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego można powołać osobę, która posiada:

1) określone w ustawie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe,

2) kwalifikacje ideowe i moralne niezbędne do wykonywania funkcji nauczyciela i wychowawcy młodzieży.

Art. 90. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego powołuje się osobę, która posiada tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

Art. 91. 1. W wyjątkowych przypadkach pełnienie obowiązków związanych ze stanowiskiem profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego można powierzyć na określony czas jako profesorowi kontraktowemu osobie, która nie mając tytułu naukowego, o którym mowa w art. 90, posiada odpowiednio wysokie kwalifikacje naukowe i osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej lub w pracy zawodowej.

2. W zakresie pracy naukowej i dydaktycznej, uczestniczenia w organach kolegialnych szkoły oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 9 profesor kontraktowy posiada uprawnienia i obowiązki profesora.

Art. 92. 1. Na stanowisko docenta etatowego można powołać osobę posiadającą:

1) stopień naukowy docenta w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki bądź

2) stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki oraz odpowiedni dorobek naukowy lub zawodowy, osiągnięty po uzyskaniu tego stopnia, świadczący o przygotowaniu do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej.

2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły można na stanowisko docenta etatowego powołać osobę, która, nie mając stopnia naukowego określonego w ust. 1 i stażu pracy na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowo-badawczego, posiada jednak osiągnięcia w pracy naukowej lub w twórczej pracy zawodowej niezbędne do pełnienia funkcji docenta etatowego.

Art. 93. 1. Na stanowisko wykładowcy można powołać osobę, która posiada co najmniej dyplom magistra, magistra-inżyniera lub lekarza albo dyplom równorzędny i osiągnęła poważne wyniki w pracy dydaktycznej lub zawodowej i posiada kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w szkole wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły na stanowisko wykładowcy można powołać również osobę, która posiada dyplom ukończenia wyższej szkoły zawodowej lub równorzędny i kwalifikacje oraz osiągnięcia w pracy dydaktycznej lub zawodowej niezbędne do pełnienia funkcji wykładowcy.

3. Minister określa szczegółowe kwalifikacje, jakie powinni posiadać wykładowcy.

Art. 94. 1. Na stanowisko adiunkta, starszego asystenta lub asystenta można powołać osobę, która wykazała się zdolnościami do pracy naukowej.

2. Warunkiem powołania na stanowisko asystenta lub starszego asystenta jest posiadanie dyplomu magistra, magistra-inżyniera, lekarza lub dyplomu równorzędnego, a na stanowisko adiunkta - posiadanie stopnia naukowego doktora.

3. Minister może określić przypadki, w których dla powołania na stanowisko adiunkta nie jest wymagane posiadanie stopnia naukowego doktora.

Art. 95. 1. Powołanie na stanowisko asystenta następuje na okres jednego roku i może być odnowione na tym samym stanowisku najwyżej jeden raz na okres roczny.

2. Powołanie na stanowisko starszego asystenta lub adiunkta następuje na okres lat 3 i może być odnowione na tym samym stanowisku na ten sam okres tylko raz.

3. Adiunkt wyróżniający się w pracy dydaktycznej może być w szczególnych przypadkach powołany po upływie wspomnianego w ust. 2 okresu jednorazowo na dalszy okres 3 lat albo za zgodą Ministra na czas nieokreślony.

4. Na stanowisko adiunkta lub starszego asystenta można powołać osobę, która nie zajmowała stanowiska starszego asystenta lub asystenta albo zajmowała je przez czas krótszy od przewidzianego w ust. 1 i 2.

5. Adiunktowi, starszemu asystentowi lub asystentowi, z którym nie odnowiono stosunku służbowego na tym samym stanowisku bądź nie powołano go na stanowisko wyższe lub z którym rozwiązano stosunek służbowy przed upływem okresu określonego w ust. 1 i 2, służy odwołanie do Ministra.

6. Adiunkt lub starszy asystent, który uzyskał stopień naukowy docenta, a nie został zatrudniony na stanowisku docenta etatowego, może być powołany za zgodą Ministra na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony.

7. Minister określa szczegółowe warunki, którym powinni odpowiadać kandydaci na adiunktów, starszych asystentów i asystentów, oraz warunki ich powoływania, zwalniania i awansowania.

Art. 96. 1. Bibliotekarzami dyplomowanymi są:

- starszy kustosz dyplomowany,

- kustosz dyplomowany,

- adiunkt biblioteczny,

- asystent biblioteczny.

2. Na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego można powołać osobę, która posiada dyplom magistra, magistra-inżyniera albo dyplom równorzędny oraz staż pracy bibliotecznej i złożyła egzamin bibliotekarski.

3. Przepis art. 93 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Rada Ministrów określa szczegółowe warunki, jakim powinni odpowiadać kandydaci na bibliotekarzy dyplomowanych, jak również zasady i tryb składania egzaminów bibliotekarskich.

Art. 97. 1. Dyplomowanymi pracownikami dokumentacji naukowej są:

- starszy dokumentalista dyplomowany,

- dokumentalista dyplomowany,

- adiunkt dokumentacji naukowej,

- asystent dokumentacji naukowej.

2. Na stanowisko dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej można powołać osobę, która posiada dyplom magistra, magistra-inżyniera albo dyplom równorzędny i odpowiednią praktykę.

3. Przepis art. 93 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Rada Ministrów określi szczegółowe warunki, jakim powinni odpowiadać kandydaci na dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej.

Art. 98. 1. Lektorzy prowadzą naukę języków.

2. Na stanowisko lektora można powołać osobę posiadającą dyplom magistra, odpowiednią praktykę dydaktyczną i znajomość danego języka.

3. Przepis art. 93 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Minister określa zakres niezbędnych kwalifikacji lektorów.

Art. 98a. 1. Nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczyciele przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych prowadzą w szkole wyższej zajęcia dydaktyczne w zakresie tych przedmiotów.

2. Minister określi szczegółowe warunki, jakim powinni odpowiadać kandydaci na stanowiska określone w ust. 1.

Art. 98b. 1. Powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, docenta etatowego, adiunkta, starszego asystenta i asystenta następuje w drodze mianowania.

2. Powołanie profesora kontraktowego następuje na podstawie umowy o pracę.

3. Powołanie na stanowiska określone w art. 88 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 następuje bądź w drodze mianowania, bądź na podstawie umowy o pracę.

4. Pracownik zatrudniony na podstawie mianowania w innej szkole, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowo-badawczym lub w innej placówce naukowej może być zatrudniony na stanowisku naukowo-dydaktycznym w szkole jedynie na podstawie umowy o pracę.

Art. 98c. 1. Na stanowiska profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego, profesora kontraktowego i docenta etatowego powołuje Minister na wniosek rady wydziału zaopiniowany przez senat i przedstawiony przez rektora.

2. W wyjątkowych przypadkach Minister z własnej inicjatywy może powołać na stanowisko określone w ust. 1 po zasięgnięciu opinii Rady Głównej.

Art. 98d. Na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych, wymienione w art. 88 ust. 2 pkt 2-5 oraz ust. 3, powołuje rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki naukowej lub dydaktycznej szkoły) zaopiniowany przez radę wydziału; powołanie w drodze mianowania na stanowiska określone w art. 88 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 wymaga zgody Ministra.

Art. 98e. 1. Stosunek służbowy osoby powołanej w drodze mianowania zawiązuje się z chwilą doręczenia jej pisma nominacyjnego.

2. Warunki zawierania umów o pracę z pracownikami naukowo-dydaktycznymi określa Minister.

Art. 98f. Przy pierwszym powołaniu na stanowisko naukowo-dydaktyczne w szkole osoba powołana składa ślubowanie, którego brzmienie i tryb składania ustala Minister.

Art. 98g. 1. Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i innych prac dydaktyczno-organizacyjnych i naukowych może być również powierzone w drodze umowy zlecenia; umowę zawiera rektor na wniosek dziekana.

2. Warunki udzielania zleceń na prowadzenie zajęć określonych w ust. 1 określa Minister.";

52)
art. 99 otrzymuje brzmienie:

"Art. 99. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika naukowo-dydaktycznego należy:

1) kształcenie i wychowywanie młodzieży studiującej na ideowych i światłych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oddanych sprawie socjalizmu,

2) współudział w pracach organizacyjnych, związanych z dydaktyką i badaniami naukowymi,

3) pełnienie funkcji na stanowiskach w administracji dydaktyczno-naukowej, w komisjach dyscyplinarnych i innych organach szkoły,

4) ścisłe przestrzeganie przepisów i zarządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego,

5) realizowanie w zakresie zajęć dydaktycznych planów i programów nauczania.

2. Ponadto do podstawowych obowiązków profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, docentów etatowych, adiunktów, starszych asystentów i asystentów należy:

1) systematyczne prowadzenie pracy naukowej dla rozwoju wiedzy, gospodarki i kultury narodowej,

2) praca nad upowszechnieniem nauki.

3. Do szczególnych zadań profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i docenta etatowego należy kształcenie młodej kadry naukowej.";

53)
w art. 100 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) podnosić własne kwalifikacje naukowe i dydaktyczne.";

54)
w art. 102:
a)
w ust. 1 pkt 2 wyrazy "pomocniczemu pracownikowi nauki" zastępuje się wyrazami "pozostałym pracownikom naukowo-dydaktycznym",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Obciążenie w czasie wynikające z dodatkowych zajęć zarobkowych nie może łącznie z zajęciami w szkole przekraczać:

1) dla adiunktów, starszych asystentów i asystentów powołanych na czas określony - półtora etatu,

2) dla profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, docentów etatowych, wykładowców i innych pracowników naukowo-dydaktycznych - dwóch etatów.";

55)
art. 103 otrzymuje brzmienie:

"Art. 103. 1. Na prośbę lub za zgodą pracownika naukowo-dydaktycznego można go przenieść do innej szkoły.

2. O przeniesieniu decyduje organ właściwy do powołania na nowe stanowisko za zgodą organu, któremu pracownik dotychczas podlegał.

3. Przeniesienie profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub docenta etatowego może nastąpić po zasięgnięciu opinii senatów obydwóch szkół, pozostałych zaś pracowników naukowo-dydaktycznych - po zasięgnięciu opinii rad wydziałów.

4. W wyjątkowych przypadkach w razie konieczności zapewnienia należytej obsady stanowisk pracowników naukowo-dydaktycznych w szkole, zniesienia lub przekształcenia szkoły albo też przeprowadzenia w szkole innych istotnych zmian organizacyjnych Minister może zarządzić przeniesienie mianowanego pracownika naukowo-dydaktycznego, który nie wyraził na to zgody. Przeniesienie profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub docenta etatowego następuje po zasięgnięciu opinii Rady Głównej.

5. W trybie przewidzianym w ust. 4 można przenieść pracownika jedynie na stanowisko umożliwiające właściwe wykorzystanie jego kwalifikacji i nie niższe od stanowiska poprzednio zajmowanego.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio przy przeniesieniu pracownika naukowo-dydaktycznego do wyższej szkoły zawodowej, jak również do instytutu naukowo-badawczego lub innej placówki naukowej - chociażby nie należały one do tego samego resortu.;

56)
art. 104 otrzymuje brzmienie:

"Art. 104. 1. Adiunkci, starsi asystenci i asystenci wykonują pracę naukową i dydaktyczną pod kierownictwem profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub docenta etatowego.

2. Co najmniej raz w roku komisja senatu do spraw rozwoju młodej kadry naukowej przeprowadza ocenę pracy adiunktów, starszych asystentów i asystentów, zwłaszcza w zakresie podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych.";

57)
w art. 106 skreśla się ust. 2;
58)
w art. 108 po wyrazach "zaopiniowanych przez senat" dodaje się wyrazy "albo też po zasięgnięciu opinii rektora i senatu";
59)
w art. 111:
a)
w ust. 1 w wierszu pierwszym wyrazy "Pracownika nauki" zastępuje się wyrazami "Pracownika naukowo-dydaktycznego, którego powołano w drodze mianowania",
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zwolnienia ze stanowiska dokonuje organ uprawniony do powoływania na to stanowisko.",

c)
w ust. 6 wyrazy po średniku otrzymują brzmienie: "zwolnienie profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego wymaga zgody Prezesa Rady Ministrów.",
d)
w ust. 7 pkt 4 wyrazy "z pomocniczym pracownikiem nauki" zastępuje się wyrazami "z adiunktem, starszym asystentem i asystentem",
e)
dodaje się ust. 8, 9, 10 i 11 w brzmieniu:

"8. Minister w wyjątkowych przypadkach może zwolnić z zajmowanego stanowiska pracownika naukowo-dydaktycznego, który nie zastosował się do zarządzenia o przeniesieniu na inne stanowisko w trybie określonym w art. 103 ust. 4 i 6.

9. Stosunek służbowy z adiunktem i starszym asystentem może być rozwiązany również przed upływem okresu wymienionego w art. 95 ust. 2 na koniec roku szkolnego w przypadku ustalenia przez komisję, określoną w art. 104 ust. 2, że pracownik nie czyni dostatecznych postępów w swoim rozwoju naukowym. Decyzja rektora o rozwiązaniu stosunku służbowego z wymienionej wyżej przyczyny powinna być doręczona zainteresowanemu nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego; przepis art. 95 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

10. Rozwiązanie stosunku służbowego z pracownikiem naukowo-dydaktycznym w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lub ust. 8 następuje na koniec roku szkolnego za co najmniej trzymiesięcznym wypowiedzeniem, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 - po upływie trzech miesięcy od daty wydania prawomocnego orzeczenia, o którym mowa w ust. 4.

11. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z pracownikiem naukowo-dydaktycznym następuje na koniec roku szkolnego za co najmniej trzymiesięcznym wypowiedzeniem; przepisy ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.";

60)
art. 114 otrzymuje brzmienie:

"Art. 114. Pracownicy naukowo-dydaktyczni powołani w drodze mianowania podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie swych obowiązków i uchybienie godności pracownika naukowo-dydaktycznego.";

61)
w art. 119 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej dla pracowników naukowo-dydaktycznych szkoły powołuje rektor, a rzecznika dyscyplinarnego przy Wyższej Komisji Dyscyplinarnej - Minister; rzecznikiem dyscyplinarnym może być tylko profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny lub docent etatowy, a w wyższej szkole zawodowej - także wykładowca.";

62)
w art. 124 wyrazy "asystentowi lub starszemu asystentowi" zastępuje się wyrazami "pracownikowi naukowo-dydaktycznemu";
63)
dział VI staje się rozdziałem 4 działu V, przy czym w jego tytule skreśla się wyraz "wyższych";
64)
art. 126-133 skreśla się;
65)
w art. 134:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla wykonywania zadań związanych z pracą dydaktyczną i naukową mogą być zatrudniani pracownicy służby bibliotecznej, pracownicy inżynieryjni, techniczni i równorzędni, organizacyjno-ekonomiczni, administracyjni, robotnicy i inni.",

b)
ust. 2 skreśla się, a w ust. 3 skreśla się wyrazy "i 2",
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis art. 113 stosuje się odpowiednio.";

66)
po art. 134 dodaje się art. 134a w brzmieniu:

"Art. 134a. Tabelę stanowisk dla pracowników określonych w art. 134 i kwalifikacje wymagane do zajmowania poszczególnych stanowisk oraz wysokość związanego ze stanowiskiem uposażenia określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.";

67)
po art. 137 dodaje się art. 137a w brzmieniu:

"Art. 137a. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia darowizny lub zapisu albo przyjęcie lub odrzucenie spadku wymaga zezwolenia przewidzianego w kodeksie cywilnym dla jednostek organizacyjnych niepaństwowych.";

68)
art. 141 i 154 skreśla się;
69)
użyte w art. 3 ust. 2, art. 5 ust. 1-4 i 7, art. 6 ust. 3 i 4, art. 7 ust. 1, art. 40, 41, 44, art. 45 ust. 1, art. 46, 47, art. 49 ust. 1, art. 57 pkt 1, art. 59, art. 64 pkt 4, art. 72, art. 102 ust. 1, art. 111 ust. 6 oraz art. 116 ust. 2 wyrazy "szkoła wyższa" w odpowiednim przypadku i liczbie zastępuje się wyrazem "szkoła" w tymże przypadku i liczbie;
70)
użyte w art. 7 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 61 ust. 2, art. 102 ust. 1 pkt 1, art. 107, 108, 111 ust. 3 i 116 wyrazy "samodzielny pracownik nauki" w odpowiednim przypadku i liczbie zastępuje się wyrazami "profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny i docent etatowy" w tymże przypadku i liczbie;
71)
użyte w art. 49 ust. 1, w tytule rozdziału 2 działu V, w art. 100-102, art. 105, 106, 109, 110-113, 116, 117, 123, art. 135 ust. 2 pkt 1 i art. 137 ust. 2 wyrazy "pracownik nauki" w odpowiednim przypadku i liczbie zastępuje się wyrazami "pracownik naukowo-dydaktyczny" w tymże przypadku i liczbie;
72)
w art. 5 ust. 6 i 7 skreśla się wyrazy "Spraw Zagranicznych" i "Szkołą Główną Służby Zagranicznej".