Art. 7. - Zm.: ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.154.958

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2008 r.
Art.  7.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi, decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia wysokość odszkodowania przysługującego temu właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu nieruchomości powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.