Art. 5. - Zm.: ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.154.958

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2008 r.
Art.  5.
1.
Ilekroć w przepisach odrębnych ustaw jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, rozumie się przez to także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2.
Ilekroć w przepisach odrębnych ustaw jest mowa o pozwoleniu na budowę, rozumie się przez to także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.