Art. 4. - Zm.: ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.154.958

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2008 r.
Art.  4.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.9)) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt, utworzonych w ramach kompensacji przyrodniczej, jak również za monitorowanie ich stanu odpowiada:

1) sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na terenie którego została wykonana kompensacja;

2) wojewoda na terenie znajdującym się poza obszarem Natura 2000.".