Art. 2. - Zm.: ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.154.958

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2008 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 33:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu prac geologicznych.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy prace geologiczne mają być wykonywane w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.";

2)
w art. 45 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Niewydanie zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń w terminach, o których mowa w ust. 1a, traktuje się jako przyjęcie jej bez zastrzeżeń.".