Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.291.1706

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

USTAWA
z dnia 21 grudnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Art.  1.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.";

2) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 8,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe;".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.