Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.879

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2013 r.

USTAWA
z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art.  1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w art. 86 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia;".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.