Art. 20. - Zm.: ustawa o Straży Granicznej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.82.558

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2007 r.
Art.  20.
1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych ustawami, o których mowa w art. 1 i 3, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
2.
Art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.