Art. 4. - Zm.: ustawa o środkach żywienia zwierząt oraz ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.110.927

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.
Art.  4.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43j ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.