Art. 3. - Zm.: ustawa o środkach żywienia zwierząt oraz ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.110.927

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.
Art.  3.

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy powiatowy lekarz weterynarii nada numer identyfikacyjny podmiotom, które w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 2, prowadziły działalność w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt lub prowadzenia obrotu tymi środkami i nie uzyskały tego numeru w terminie, o którym mowa w art. 9 ustawy, o której mowa w art. 2.