Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.16.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

USTAWA
z dnia 29 grudnia 1992 r.
o zmianie ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

Art.  1.

W ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 3 wyrazy "art. 34" zastępuje się wyrazami "art. 33",
2) w art. 33 skreśla się ust. 2 i 3,
3) w art. 73 w pkt 2 skreśla się wyrazy "do dnia 31 grudnia 1992 r."
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r.