Art. 1. - Zm.: ustawa o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1975.45.231 - OpenLEX

Art. 1. - Zm.: ustawa o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.231

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1975 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 pkt 1 i w art. 9 skreśla się wyrazy "lub spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej",
2)
w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie nieuiszczenia zapłaty w terminie określonym w ust. 1-3 dłużnik jest obowiązany zapłacić dostawcy (wykonawcy) odsetki za opóźnienie. Wysokość tych odsetek określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.",

3)
w art. 11:
a)
ust. 2 skreśla się,
b)
ust. 3 oznacza się jako ust. 2 oraz nadaje się mu brzmienie:

"2. Postępowanie wszczyna się na wniosek banku, właściwego organu Najwyższej Izby Kontroli albo organu kontroli finansowej podległego Ministrowi Finansów."