Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2014.1457 - OpenLEX

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1457

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2014 r.

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w art. 45:

1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2a.";

2)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do Funduszu nie stosuje się przepisów art. 29 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.".

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4p dodaje się pkt 4pa w brzmieniu:

"4pa) dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;".

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 33;
2)
w art. 91 uchyla się pkt 1;
3)
uchyla się art. 98;
4)
w art. 119 uchyla się ust. 4;
5)
w art. 123 uchyla się pkt 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.