Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.44.422

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

USTAWA
z dnia 21 stycznia 2005 r.
zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art.  1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10b w ust. 2 wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 68c ust. 1";
2) w art. 29 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków Funduszu, samorządu terytorialnego lub z innych źródeł, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2.";

3) w art. 68b wyrazy "W 2004 r." zastępuje się wyrazami "W 2004 r. i 2005 r.";
4) po art. 68b dodaje się art. 68c w brzmieniu:

"Art. 68c. 1. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:

1) działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi:

a) w 2007 r. - 95 % tych kosztów,

b) w 2008 r. - 90 % tych kosztów,

c) w 2009 r. i w latach następnych - 85 % tych kosztów;

2) tworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2005 r. i latach następnych - 70 % tych kosztów.

2. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:

1) działania zakładów aktywności zawodowej wynosi:

a) w 2007 r. - 95 % tych kosztów,

b) w 2008 r. - 90 % tych kosztów,

c) w 2009 r. i w latach następnych - 85 % tych kosztów,

2) utworzenia zakładów aktywności zawodowej wynosi:

a) w 2007 r. - 85 % tych kosztów,

b) w 2008 r. - 75 % tych kosztów,

c) w 2009 r. i w latach następnych - 65 % tych kosztów.".

Art.  2.

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 202, poz. 1957) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 1,
- w pkt 2 uchyla się lit. c i d,
b) uchyla się ust. 2.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407.