Zm.: ustawa o regulacji rynku cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.122.1322

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2001 r.

USTAWA
z dnia 18 września 2001 r.
o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
w pkt 8 i 9 skreśla się wyrazy "w okresie roku rozliczeniowego",
b)
w pkt 18 skreśla się wyrazy "i wykonujący zadania wynikające z Porozumienia Branżowego" ;
2)
w art. 3:
a)
w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opiniowanie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych, określonych w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9,"

b)
w ust. 8 skreśla się pkt 4,
c)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych, w tym:

1) zasady przyznawania prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych dla poszczególnych plantatorów, odpowiednio do przyznanego producentowi limitu A i B cukru, oraz zasady zbywania tego prawa,

2) bazę dostawy i jakość standardową buraków cukrowych,

3) warunki produkcji i organizacji dostaw buraków cukrowych,

4) warunki odbioru buraków cukrowych i zapłaty za nie

- uwzględniając zapewnienie jednakowej ochrony interesów producentów cukru i plantatorów buraków cukrowych.",

d)
skreśla się ust. 10 - 12;
3)
w art. 4 wyrazy "określonych w Porozumieniu Branżowym" zastępuje się wyrazami "określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 9,";
4)
art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Plantator otrzymuje od producenta limit produkcji cukru. Limit stanowi wartość niematerialną gospodarstwa rolnego plantatora.

2. Suma limitów rozdzielona przez producenta plantatorom musi być równa sumie limitu A i limitu B, które zostały przyznane producentowi na podstawie art. 6 ust. 2.

3. Szczegółowe zasady podziału oraz obrotu limitami przez plantatorów, z uwzględnieniem średniej produkcji buraka cukrowego wykonanej przez plantatorów w ostatnich pięciu latach, zostaną określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 9.

4. Producent cukru, który otrzymał limit A i limit B, jest obowiązany zawrzeć z plantatorami buraków cukrowych umowy kontraktacji na buraki w wysokości odpowiadającej przyznanemu plantatorowi limitowi produkcji cukru. Umowy kontraktacji powinny uwzględniać szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 9.

5. Plantator buraka cukrowego może zbywać w całości lub w części limit, o którym mowa w ust. 1, innemu plantatorowi buraka cukrowego bez zgody producenta cukru. Z dniem nabycia całości lub części limitu na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy kontraktacji, o której mowa w ust. 4, odpowiednio do całości lub części limitu.

6. Nabywca jest obowiązany powiadomić producenta cukru, pod rygorem nieważności umowy, o nabyciu całości lub części limitu, o którym mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Producent cukru, który nie zawarł umów kontraktacji na dostawę buraków cukrowych w ilości odpowiadającej przyznanym limitom A i B, jest obowiązany do dokonania zapłaty za wszystkie buraki przerobione na cukier w wysokości nie niższej niż cena minimalna za buraki A ustalona na podstawie art. 13.

8. W przypadku niewykonania przez producenta cukru w danym roku rozliczeniowym kontraktacji buraka cukrowego w zakresie przyznanego limitu A i limitu B, minister właściwy do spraw rynków rolnych może, na wniosek Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wydać decyzję o zmniejszeniu tych limitów proporcjonalnie do niewykonanej kontraktacji.";

5)
skreśla się art. 14;
6)
w art. 15:
a)
w ust. 1 wyrazy "jest zobowiązana zakupić" zastępuje się wyrazami "może zakupić" i skreśla się wyrazy "spełniającego warunki, o których mowa w art. 14 ust. 4",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady dokonywania zakupów interwencyjnych cukru białego, w tym:

1) minimalne wymagania co do jakości i ilości cukru oferowanego Agencji,

2) dopłaty i opusty związane z odchyleniami od jakości standardowej,

3) warunki i procedury przejęcia cukru przez Agencję

- uwzględniając wymóg zapewnienia zbytu cukru A i B, wyprodukowanego przez producentów cukru, oraz właściwej organizacji rynku cukru.";

7)
w art. 16:
a)
w ust. 1 wyraz "Eksporterzy" zastępuje się wyrazem "Producenci",
b)
w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy "Prezes Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek Prezesa Agencji Rynku Rolnego,";
8)
w art. 17:
a)
w ust. 5 wyrazy "Prezesa Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw rynków rolnych, na wniosek Prezesa Agencji Rynku Rolnego,"
b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Komisji Porozumiewawczej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz terminy pobierania opłat cukrowych, uwzględniając zabezpieczenie prawa eksporterów do całkowitej wartości dopłat do eksportu cukru B, izoglukozy B, syropu inulinowego B oraz przetwórców cukru do przerobu cukru na cele niespożywcze.";

9)
skreśla się rozdział V.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.