Art. 3. - Zm.: ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.195.1437

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2006 r.
Art.  3.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.4)) w art. 58 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Należności za odpłatne przejmowanie nieruchomości na własność Skarbu Państwa pokrywane są w całości z budżetu państwa w formie dotacji.".