Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.32.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 1997 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Art.  1.

W ustawie z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:
a) w ust. 1 po wyrazach "podległych byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej" dodaje się wyrazy "w szczególności użytkowane następnie przez Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej",
b) 1 (utraciła moc).
2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoby, które roszczą prawa do nieruchomości lub ruchomości określonych w art. 1 ust. 1, mogą wystąpić na drogę sądową na zasadach ogólnych."

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r., z tym że art. 1 pkt 1 lit. b) wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Art. 1 pkt 1 lit. b) utraciła moc obowiązującą zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r. (Dz.U.97.50.325) z dniem 26 maja 1997 r.