Zm.: ustawa o przedsiębiorstwach państwowych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.2.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 1991 r.

USTAWA
z dnia 20 grudnia 1990 r.
o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201, z 1989 r. Nr 10, poz. 57 i Nr 20, poz. 107 oraz z 1990 r. Nr 17, poz. 99 i Nr 51, poz. 298) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. 1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o rejestrze przedsiębiorstw państwowych oraz o prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego, nie stosuje się do:

1) przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

2) przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze",

3) przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".

2. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o rejestrze przedsiębiorstw państwowych, nie stosuje się do:

1) banków,

2) przedsiębiorstw państwowych tworzonych na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. Nr 63, poz. 494, z 1950 r. Nr 49, poz. 448, z 1971 r. Nr 27, poz. 249, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1982 r. Nr 7, poz. 54 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192).";

2)
w art. 9 w ust. 1 skreśla się pkt 2;
3)
w art. 10 po wyrazach "do tworzenia przedsiębiorstw państwowych" dodaje się wyrazy "lub z wojewodą";
4)
art. 11 skreśla się;
5)
w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Łączenie i podział przedsiębiorstwa państwowego utworzonego w trybie określonym w art. 9 zarządza organ założycielski z własnej inicjatywy, za zgodą rady pracowniczej bądź na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa lub na wniosek kierownika zakładu przedsiębiorstwa wielozakładowego, poparty przez radę pracowniczą zakładu lub nie mniej niż 50% załogi zakładu, w którym nie ma rady pracowniczej.";

6)
w art. 394 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Odprawa nie przysługuje dyrektorowi uprawnionemu do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.";

7)
w art. 395 w ust. 1 wyrazy po przecinku "który powołał dyrektora" zastępuje się wyrazami "uprawniony do powołania dyrektora";
8)
art. 398 otrzymuje brzmienie:

"Art. 398. 1. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca, główny księgowy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach równorzędnych mają prawo do prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego, zwanej dalej "prowizją".

2. Podstawę naliczania prowizji stanowi zysk bilansowy pomniejszony o podatek od wzrostu wynagrodzeń.

3. Kwota prowizji obciąża zysk bilansowy roku obliczeniowego, pomniejszony o podatek dochodowy, dywidendę i inne zobowiązania wobec budżetu oraz nagrody i premie z zysku.

4. Prowizja nie stanowi składnika wynagrodzenia.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady przyznawania prowizji oraz jakie osoby należy rozumieć przez osoby zatrudnione na stanowiskach równorzędnych.";

9)
w art. 42:
a)
w ust. 2 wyrazy "stanowiącym część mienia ogólnonarodowego skreśla się,
b)
ust. 3 skreśla się,
c)
dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 3 i brzmienie:

"3. Przedsiębiorstwo państwowe zbywa środki trwałe w drodze publicznego przetargu.",

d)
dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 4;
10)
art. 45 skreśla się;
11)
art. 46 otrzymuje brzmienie:

"Art. 46. Z chwilą likwidacji przedsiębiorstwa mienie tego przedsiębiorstwa pozostałe po likwidacji przejmuje Skarb Państwa. O przeznaczeniu tego majątku decyduje organ założycielski zgodnie z ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw.";

12)
w art. 50 ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2 skreśla się.

W ustawie z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 99) w art. 2 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Prowizja, o której mowa w art. 398 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, przysługuje również dyrektorom powołanym przed dniem wejścia w życie ustawy."

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123, z 1986 r. Nr 17, poz. 88, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1989 r. Nr 10, poz. 57 i z 1990 r. Nr 17, poz. 99) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w ust. 1:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wyrażanie zgody na oddawanie środków trwałych przedsiębiorstwa osobom prawnym lub fizycznym do korzystania z nich w formie przewidzianej w prawie cywilnym",

b)
w pkt 9 dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem przepisu ust. 3",
2)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Rada pracownicza dokonując podziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, powinna zapewnić niezbędne środki na prowizje od zysku zgodnie z odrębnymi przepisami."

1.
Przedsiębiorstwa państwowe utworzone przez terenowe organy administracji państwowej na podstawie uchwał rad narodowych pozostają nadal przedsiębiorstwami państwowymi, o ile nie stały się na podstawie odrębnych przepisów mieniem komunalnym.
2.
W stosunku do przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego pełni właściwy wojewoda, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W stosunku do wspólnych przedsiębiorstw państwowych utworzonych przez terenowe organy administracji państwowej na podstawie uchwał rad narodowych uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego pełni wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.
1.
Uprawnienie do prowizji, o której mowa w art. 398 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, przysługuje od dnia 1 kwietnia 1990 r.
2.
Uprawnienie do prowizji od zysku na zasadach określonych w art. 398 za okres od dnia 1 kwietnia 1990 r. do dnia 31 grudnia 1990 r. przysługuje również członkom rad pracowniczych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.