Zm.: ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.35.187

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1984 r.

USTAWA
z dnia 12 lipca 1984 r.
zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych.

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Urzędnik państwowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Oceny dokonuje kierownik urzędu, w którym urzędnik jest zatrudniony, biorąc pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego i przedstawicielstwa pracowniczego. Dla dokonania tej czynności kierownik urzędu może powołać komisję.";

2)
w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Urzędnikowi państwowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub wolny czas, z tym że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.";

3)
w rozdziale 3 po art. 30 dodaje się art. 301 w brzmieniu:

"Art. 301. Do urzędników państwowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie stosuje się przepisów art. 4, 7 i 27 ust. 2.";

4)
w art. 48 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "Kancelarii Rady Państwa" dodaje się wyrazy "Sądu Najwyższego,";
5)
po art. 49 dodaje się art. 491 w brzmieniu:

"Art. 491. Uprawnienie, o którym mowa w art. 25 ust. 2, przysługuje także w wypadku, gdy stosunek pracy na stanowisku odpowiadającym stanowisku urzędnika państwowego ustał przed dniem wejścia w życie ustawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę."

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 11, poz. 54, z 1972 r. Nr 23, poz. 166, z 1974 r. Nr 39, poz. 231 i z 1980 r. Nr 4, poz. 8), w art. 47 wyrazy "dla członków Biura Orzecznictwa oraz dla innych pracowników tego Sądu" zastępuje się wyrazami "oraz członków Biura Orzecznictwa tego Sądu".

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.