Art. 7. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2014.773 - OpenLEX

Art. 7. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.773

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2014 r.
Art.  7.
1.
Kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych zawarte na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia.
2.
Do kontraktów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem, że nałożenie na żołnierza rezerwy obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych długotrwałych może nastąpić za jego zgodą.