Art. 2. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2014.773 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.773

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2014 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1211) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Uposażenie wypłaca się z góry.

1b. Żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą wypłaca się uposażenie z dołu, a na jego wniosek w pierwszym miesiącu pełnienia służby można wypłacić zaliczkę na poczet przyszłego uposażenia w wysokości stanowiącej równowartość kwoty należnej za okres do siedmiu dni pełnienia służby przygotowawczej.";

2)
w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Żołnierze służby przygotowawczej zwalniani z tej służby przed upływem czasu jej trwania, w przypadkach określonych w art. 98e ust. 2 pkt 1 i 4-7 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.), oraz żołnierze powołani do odbycia innych rodzajów czynnej służby wojskowej na okres nieprzekraczający trzech miesięcy tracą prawo do uposażenia z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej.";

3)
w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe, przysługuje za każdy dzień trwania tych ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego.

2. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, wyznaczonym na stanowiska służbowe przewidziane w etatach dla żołnierzy zawodowych jako stanowiska dowódcze, na które posiadają nadane przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według stopnia etatowego.";

4)
po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu:

"Art. 31b. Żołnierzowi rezerwy pełniącemu czynną służbę wojskową dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek motywacyjny za posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 63a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uzyskał on w ostatnim opiniowaniu służbowym pozytywną ocenę.";

5)
w art. 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Odprawa nie przysługuje osobom, które bezpośrednio po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego zostały powołane do zawodowej służby wojskowej lub do służby kandydackiej.";

6)
w art. 34a po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Odprawa nie przysługuje żołnierzom zwolnionym ze służby przygotowawczej w przypadkach określonych w art. 98e ust. 2 pkt 1 i 4-7 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

3b. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą w kilku okresach odprawa, o której mowa w ust. 3, przysługuje z dniem zwolnienia po ostatnim okresie pełnienia tej służby.";

7)
art. 43 otrzymuje brzmienie:

"Art. 43. 1. Przepisów art. 40 i art. 42 nie stosuje się do zaliczek pobranych przez żołnierza do rozliczenia, które potrąca się z uposażenia i innych należności pieniężnych w pełnej wysokości, niezależnie od potrąceń dokonywanych z innych tytułów.

2. Z uposażenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, dokonuje się potrąceń na podstawie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary pieniężnej, wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.";

8)
art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy wymienionych w art. 30 i art. 31,

2) rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia uzasadnionych szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

- uwzględniając przy określaniu stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy różne rodzaje czynnej służby wojskowej, korpusy lub stopnie wojskowe albo stopnie etatowe zajmowanych stanowisk służbowych, a w zakresie dodatków wymienionych w pkt 2 - wprowadzając dla żołnierzy, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej ustawie, takie same rozwiązania niezależnie od rodzaju odbywanej lub pełnionej przez nich czynnej służby wojskowej, oraz uwzględniając czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki pełnienia służby.";

9)
w art. 45a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania, uwzględniając sposób wypłaty określony w art. 7 ust. 1a i 1b;

2) tryb pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyłączeniem służby okresowej, organy wojskowe właściwe w tych sprawach oraz maksymalną wysokość kosztów pogrzebu żołnierza pokrywanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, uwzględniając miejsce pełnienia służby przez żołnierza, rzeczywiste koszty pogrzebu i koszty związane z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły żołnierz ma być pochowany.";

10)
art. 47 otrzymuje brzmienie:

"Art. 47. W razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie stanu wojennego lub w czasie wojny żołnierze pełniący czynną służbę wojskową otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości i na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).".