Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.230.1508

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2010 r.

USTAWA
z dnia 22 października 2010 r.
o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Art.  1.

W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) portach lub przystaniach morskich - oznacza to porty lub przystanie morskie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).";

2) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) marszałka województwa - dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej uprzednim uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem właściwego urzędu morskiego;".

Art.  2.
1. Sprawy wszczęte, na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a niezakończone decyzją ostateczną, przejmują marszałkowie województw.
2. Odwołania od decyzji wydanych przez wojewodów w sprawach, o których mowa w ust. 1, rozpatrują samorządowe kolegia odwoławcze.
Art.  3.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną zawartych wcześniej przez wojewodę porozumień i umów w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy staje się właściwy marszałek województwa.
2. Decyzje wydane przez wojewodę na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione lub utracą ważność.
Art.  4.

W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, w których stroną jest wojewoda, stroną staje się właściwy marszałek województwa.

Art.  5.
1. Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wojewodowie przekażą marszałkom województw akta spraw w toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
2. Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekaże samorządowym kolegiom odwoławczym akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
3. Przekazanie akt spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i niezakończonych;
2) wykaz przekazywanych dokumentów.
Art.  6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.