Art. 3. - Zm.: ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.28.144

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2010 r.
Art.  3.

Środki, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekaże po raz pierwszy w 2010 r.