Art. 2. - Zm.: ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.28.144

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2010 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)) w art. 56 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji przeznacza się, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.3)) środki na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa.".