Art. 1. - Zm.: ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.28.144

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2010 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Zasady tworzenia zasobu majątkowego i środki przeznaczone na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa";

2)
w art. 25:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na zasób składają się akcje i udziały uzyskane w wyniku dochodzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz akcje i udziały w spółkach stanowiące własność Skarbu Państwa wyodrębnione przez Radę Ministrów do dnia 17 lipca 2009 r.";

3)
po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

"Art. 25a. 1. Na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa przeznacza się środki pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie stanowiącej 0,5 % łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim.

2. Do ustalenia łącznej kwoty poręczeń i gwarancji w odniesieniu do poręczenia i gwarancji, o których mowa w art. 2b ust. 2, przyjmuje się wartość kredytu powiększoną o skumulowane odsetki za okres spłaty, a także koszty bezpośrednio związane z kredytem, w zakresie, w jakim kredyt, odsetki oraz koszty są objęte poręczeniem lub gwarancją.";

4)
w art. 26:
a)
uchyla się ust. 1 i 1a,
b)
uchyla się ust. 3-5;
5)
art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. Akcje i udziały składające się na zasób zbywa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.";

6)
w art. 30:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje corocznie do dnia 30 czerwca na rachunek, o którym mowa w ust. 1, środki pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie, o której mowa w art. 25a ust. 1.",

b)
w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) środki, o których mowa w art. 25a ust. 1.",

c)
w ust. 3 uchyla się pkt 3.