Art. 9. - Zm.: ustawa o Policji, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa - Prawo bankowe, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.100.1084

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2001 r.
Art.  9.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowują moc przepisy dotychczasowe, o ile nie są sprzeczne z przepisami ustawy.