Zm.: ustawa o podatku wyrównawczym. - Dz.U.1991.78.345 - OpenLEX

Zm.: ustawa o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.78.345

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.

USTAWA
z dnia 2 maja 1991 r.
o zmianie ustawy o podatku wyrównawczym.

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

"16a) wynagrodzenia otrzymywane przez lekarzy i innych pracowników medycznych z tytułu dodatkowego zatrudnienia w pomocy doraźnej (pogotowiu ratunkowym),

16b) wynagrodzenia otrzymywane przez lekarzy za dyżury zakładowe,".

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku wyrównawczego przypadającego od dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1991 r.